Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Fotbalová legislativa – 3. díl

V předchozích dílech seriálu LEAGLEONE o fotbalovém právu připraveném ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, jsme se věnovali smlouvám fotbalových agentů ve světle pravidel FIFA Football Agent Regulations, tzv. FFAR, a vztahu fotbalu a sázek. V dnešním díle se zaměříme na samotné základy fotbalového práva, když si stručně projdeme jednotlivé předpisy, které český fotbal regulují.

Fotbalový zákonodárce

Začněme však postupně. Kdo je vlastně fotbalovým zákonodárcem? Na český fotbal má vliv v zásadě dokonce pět zákonodárců. Tím prvním je Fotbalové asociace České republiky, tzv. FAČR. FAČR je po právní stránce spolkem, jehož účelem je organizace fotbalu v České republice. Dalšími dvěma zákonodárci jsou mezinárodní fotbalové organizace. Jednou z nich je Unie evropských fotbalových asociací, tzv. UEFA, která je řídící organizací evropského fotbalu a mj. organizuje evropské pohárové soutěže či Mistrovství Evropy. Druhou pak Mezinárodní federace fotbalových asociací, tzv. FIFA, která je hlavní řídící organizací světového fotbalu. Čtvrtým zákonodárcem je Ligová fotbalová asociace, tzv. LFA, která sdružuje profesionální fotbalové kluby a má de facto na starosti organizaci první a druhé ligy. Posledním zákonodárcem je ten klasický, a to Parlament České republiky, jímž vydávané právní předpisy je třeba v rámci českého fotbalového prostředí samozřejmě také dodržovat. V další části se z důvodu zjednodušení tohoto článku věnuji již pouze předpisům FAČR, které stejně většinu podstatných předpisů UEFA či FIFA v sobě inkorporují, popř. na ně odkazují. Přehled níže je však třeba brát jen jako jakýsi předkrm. Detailně se s některými předpisy regulujícími fotbal seznámíme v dalších dílech tohoto fotbalově-právního seriálu.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Smlouvy fotbalových agentů ve světle FFAR – 1. díl

Předpisy

Stěžejním předpisem, řekněme českou fotbalovou ústavou, jsou Stanovy FAČR. Ve svému článku 6 předkládají demonstrativní výčet oblastí, které FAČR reguluje dalšími vnitřními předpisy. Jde o jakési legislativní vodítko, které pomáhá pochopit rozsah právní regulace českého fotbalu ze strany FAČR. Vymezení je důležité i s ohledem na samotný schvalovací proces. Zatímco Stanovy FAČR schvaluje nejvyšší orgán FAČR, tedy Valná hromada, pak ostatní předpisy schvaluje Výkonný výbor FAČR. Stanovy obsahují dále práva a povinnosti související se členstvím ve FAČR, a to včetně jeho vzniku a zániku. Neméně důležitým je článek 17, který přehledně upravuje soustavu orgánů FAČR.

Předpisem upravujícím vztahy fotbalových agentů ve vztahu k hráčům a klubům je Řád agentů FAČR. Tento předpis nahradil od 1. října 2023 předchozí Zprostředkovatelský řád. Znění Řádu bylo přijato v souladu s FFAR, tedy novým předpisem FIFA, který zvyšuje důraz na regulaci agentského povolání. (více k danému tématu rozebráno v prvním díle tohoto fotbalově-právního seriálu)

Okno pro přestupy se otevírá dvakrát do roka, a to v létě a v zimě.

Pravidla týkající se členství FAČR vyplývající ze Stanov FAČR jsou dále detailněji rozvedena v Evidenčním a registračním řádu FAČR. Jedná se z velké míry o technickou normu, která upravuje veškeré možné situace s ohledem na postup jejich řádné registrace v rámci systémů FAČR. Důležité je si uvědomit, že členy FAČR nejsou pouze hráči, ale mj. také trenéři, rozhodčí, fotbaloví delegáti, fotbalové kluby, lékaři, maséři či členové Sboru rozhodců FAČR (tedy i autor tohoto článku). Vyjma samotných registračních náležitostí se Evidenční a registrační řád FAČR věnuje evidenci a registraci souvisejících smluv. Jedná se však o evidenci vnitrostántních smluv. Smlouvy s mezinárodním prvkem jsou zpravidla regulovány přímo předpisy FIFA. Příkladem mohou být smlouvy mezi hráči a zahraničními fotbalovými kluby, které se registrují v rámci tzv. FIFA Transfer Matching System.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Fotbal a sázení – 2. díl

Velmi podstatnou částí fotbalového života jsou přestupy mezi jednotlivými kluby, jejichž pravidla jsou upravena v Přestupním řádu FAČR. Předpis obsahuje nezbytné náležitosti nejen při přestupech, ale také hostováních. Rozdíl je vnímán mezi přestupem/hostováním profesionálních hráčů a amatérů. Vzhledem k tomu, že každý takový krok má i administrativní dopad na FAČR, stanoví Přestupní řád FAČR i výši poplatku, který je v této souvislosti potřeba uhradit ve prospěch FAČR. Všimněme si také § 3 odst. 5 a 6, který upravuje tzv. přestupová období. Jinými slovy období, během kterých lze přestupy realizovat. Okno pro přestupy se otevírá dvakrát do roka, a to v létě a v zimě. V rámci mezinárodních přestupů je vždy třeba pečlivě zkoumat, kdy přestupové období v jednotlivých zemích začíná a končí, protože jeho délka není v rámci FIFA ani UEFA sjednocena. Část třetí Přestupního řádu FAČR se věnuje tzv. odstupnému, tj. kompenzaci mateřskému klubu v případě přestupu jeho hráče do jiného klubu. Výše odstupného je rozdílná jednak dle věku, ale pak také dle kategorie, tj. muži nebo žáci a dorostenci, resp. ženy nebo dívky. Osobně pak považuji za velmi důležité ustanovení § 22a a §22b, které upravuje zvláštní ustanovení ve vztahu k hráčkám. Profesionální smlouva např. nesmí obsahovat ustanovení, které by hráčku po dobu trvání smlouvy jakkoli omezovala v možném otěhotnění či čerpání mateřské dovolené.

Hlavní problém tkví v absolutním nedostatku informací.

Z právního pohledu je jedním z nejzajímavějších předpisů Procesní řád FAČR.Upravuje řízení před orgány FAČR s výjimkou disciplinárních, přestupních, registračních a evidenčních řízení a rozhodování před Výkonným výborem FAČR. V řízeních dle Procesního řádu FAČR se účastník může nechat zastoupit advokátem anebo kteroukoli fyzickou osobou, která je členem FAČR. Samotné rozhodčí řízení, které je příslušné řešit většinu sporů mezi členy FAČR, je upraveno v Hlavě VI. Procesního řádu FAČR. Před podáním návrhu na jeho zahájení je možné po dohodě stran využít mediace. Její zahájení není překážkou k podání ávrh na zahájení rozhodčího řízení. (řešení fotbalových sporů bude věnován některý z příštích článků tohoto fotbalově-právního seriálu)

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Posledním předpisem, na který upozorním, je Disciplinární řád FAČR. FAČR je oprávněna rozhodovat o dodržování svých předpisů, a to včetně řešení následků jejich případného porušení. Tresty za porušení pravidel stanovuje Hlava III. Disciplinárního rádu FAČR a jejich škála je poměrně široká od finančních postihů až po vyloučení z FAČR. Samotný přehled disciplinárních přečinů je uvedeném ve Zvláštní části Disciplinárního řádu FAČR, která začíná § 42. Mezi přečiny najdeme např. úplatkářství, podvod, neúčast na reprezentačních srazech, neuhrazení splatných dluhů či třeba nesportovní chování fanoušků. Jak uvedeno v úvodu článku, na řadu disciplinárních přečinů je třeba nahlížet nejen pohledem Disciplinárního řádu FAČR, ale i obecnými právními předpisy České republiky, zejména pak normami trestního práva. (disciplinárním přečinům bude věnován některý z příštích článků tohoto fotbalově-právního seriálu)

Mezi další předpisy FAČR pak patří např. Řád rozhodčích a delegátů FAČR, Soutěžní řád FAČR či Řád trenérů FAČR.

Ačkoli by se z výše uvedeného výčtu mohlo pro právníky zdát, že naučit se fotbalové právo je relativně jednoduché, není tomu tak. Hlavní problém tkví v absolutním nedostatku informací. Neexistují komentáře k předpisům ani ucelená judikatura. Zkušenost je v dané oblasti opravdu nepřenositelnou přidanou hodnotou. Při studii případu je vždy vhodné používat jednotlivé výkladové metody a zkoumat mezinárodní rozhodovací praxi. Při řešení dopadů implementace předpisů FIFA či UEFA je pak také na místě využít i spolupracující zahraniční právníky ke konzultaci výkladu příslušné normy. Právní obor to tedy vůbec jednoduchý není. Myslím však, že se s ostatními fotbalovými právníky shodnu, že pokud milujete zároveň fotbal samotný, pak je to obor zcela nejkrásnější.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...