Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Smlouvy fotbalových agentů ve světle FFAR – 1. díl

V novém seriálu LEAGLEONE vám ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR přiblížíme některé zajímavosti ze světa fotbalového práva. V prvním díle se zaměříme na nové náležitosti smluv o zastupováni, tedy smluv, které uzavírají fotbaloví agenti se svými klienty.

Smlouvy o zastupování se až do 30. září 2023 řídily Zprostředkovatelským řádem Fotbalové asociace České republiky, tzv. FAČR. Ten byl schválen Výkonným výborem FAČR na základě a také v souladu s pravidly Regulations on Working with Intermediaries, tzv. RWWI, vydanými mezinárodní federací fotbalových asociací, tzv. FIFA.

Vztah fotbalového agenta a hráče je většinou založen na naprosté důvěře ze strany hráčů.

Dne 16. prosince 2022 schválila FIFA nová pravidla upravující agentskou činnost nazvaná FIFA Football Agent Regulations, tzv. FFAR. Ačkoli určitá část pravidel FFAR vstoupila v účinnost již 9. ledna 2023, valná většina až 1. října 2023 a zcela nahradila předchozí pravidla RWWI. FFAR se automaticky vztahují na veškeré smlouvy o zastupování s mezinárodním prvkem. Tato pravidla však také stanovují, v jakém rozsahu je třeba jich implementovat do řádů jednotlivých národních fotbalových asociací s dopadem na smlouvy o zastupování, které mají vnitrostátní rozměr. Výkonný výbor FAČR tak učinil na svém zasedání dne 5. září 2023, když přijal zcela nový Řád agentů hráčů FAČR. Ten nabyl účinnosti dne 1. října 2023, zcela nahradil předchozí Zprostředkovatelský řád a ve své podstatě v plném rozsahu převzal ustavení FFAR.

Styl

Ženský fotbal zažívá boom, rozdíl v odměňování mužů a žen je ale obrovský

FFAR byla přijata se zřetelem na větší ochranu hráčů. Fotbaloví agenti musí nově hráče před uzavření smlouvy o zastupování písemně informovat, že by měl zvážit využití právních služeb právě v souvislosti s jejím uzavření. Povinností agenta je pak zároveň získat písemné potvrzení od hráče, že poradenství využil nebo se jej naopak využít nerozhodl. Přestože bude v praxi možné tuto povinnost poměrně jednoduše obcházet, považuji ji za velmi důležitý signál vyslaný ze strany FIFA. Vztah fotbalového agenta a hráče je většinou založen na naprosté důvěře ze strany hráčů. Smlouvy o zastupování bývají podepisovány jako formalita během večeře či jiného setkání. Hráči smlouvy většinou vůbec nečtou a řada z nich s nimi následně ani nedisponuje. Věřím, že tato úprava povede k většímu zamyšlení na straně hráčů nad důležitostí kvalitně zpracované a vyvážené smlouvy o zastupování pro jejich další kariéru.

Provize fotbalových agentů

Zcela zásadně pak byla upravena výše provize fotbalových agentů. Agenti mohou v rámci přestupu hráče zastupovat buď samotného hráče, nebo hráče a zároveň klub, do kterého hráč přestupuje anebo pouze některý z klubů. Vyloučeno je zastupování hráče a zároveň klubu, ze kterého hráč odchází. Pro všechny případy byla však stanovena maximální výše odměny, kterou může agent v rámci přestupu získat. V případě zastupování klubu, ze kterého hráč odchází činí maximální výše této provize částku ve výši 10 % z přestupové částky. V případě ostatních zastupování se maximální výše provize stanovuje ze sjednané roční odměny hráče v novém klubu. V závislosti na tom, zda je tato odměna hráče nižší nebo rovna 200.000 USD či naopak vyšší je pak celková maximální výše provize agenta stanovená na 5 % či 3 % z této roční odměny, resp. 10 % či 6 % z roční odměny, pokud agent zastupuje hráče a zároveň klub, do kterého hráče přestupuje. Uvedené provize jsou výrazně níže, než v jaké výši je agenti doposud stanovovali. Změna proto pochopitelně na straně agentů vyvolala značný odpor, který vedl i k celé řadě žalob napříč státy EU. Situací se zabývala mj. i Mezinárodní sportovní arbitráž, tzv. CAS, která legálnost, platnost a proporcionalitu FFAR potvrdila.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Závěr

Závěrem snad ještě doplňme, že smlouva o zastupování musí mít písemnou formu. Uzavřena může být pouze na dva roky (nevztahuje se na případné smlouvy mezi agentem a fotbalovými kluby) a její prodloužení je možné jen uzavřením nové smlouvy. Automatická prolongace je zcela vyloučena. Smlouvy jsou téměř výhradně koncipovány jako exkluzivní. FFAR striktně zakazují, aby byl jiný agent v kontaktu s hráčem, který je vázán exkluzivní smlouvou, a to s výjimkou období posledních dvou měsíců trvání smlouvy o zastupování. Samotný hráč je však i přes případně sjednanou exkluzivitu vždy oprávněn uzavřít smlouvu s klubem i bez spolupráce se svým agentem. Ustanovení smlouvy o zastupování, které by mu toto právo omezovalo, by bylo zcela neplatné. 

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...