Spojte se s námi

Co hledáte?

Podmínky užití

Přístup k veškerému bezplatnému obsahu LEAGLEONE získáte jednoduchou registrací, která platí jak pro červenou sekci portálu LEAGLEONE, tak pro jeho modrou část najdipravnika.online. Registrací udělujete souhlas k zasílání informativního newsletter-u, který můžete kdykoli odvolat.

najdipravnika.online

V modré části portálu naleznete službu najdipravnika.online. Právníci mají u svých příspěvků profil, ze kterého je můžete snadno kontaktovat online, domluvit si schůzku nebo si vyžádat nabídku na poptávané služby.

e-shop

Ze sekce e-shop se můžete přihlásit na odborné webináře, interaktivní webcasty, workshopy a jiné akce nebo si koupit výuková videa. Tailor-made tréninky, workshopy nebo jiné kurzy lektoři přizpůsobí na míru potřebám vaší firmy. Termíny, ceny a další podrobnosti naleznete u jednotlivých akcí.

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu na webovém portálu www.najdipravnika.online

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností IQ ENERGY s.r.o. od 1. 10. 2020 (dále jen „Obchodní podmínky“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost IQ ENERGY s.r.o., se sídlem Na Děkance 2109/1a, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 29026695, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 160984 u Městského soudu v Praze, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. Základní pojmy

Prodávající je obchodní společnost IQ ENERGY s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. 

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 603 335 134

Email: news@legaltv.cz

Provozní doba: Po, St 12:00 – 18:00 hod.

Kupujícím se myslí osoba, která prostřednictvím webového portálu prodávajícího kupuje zboží (video kurz). Kupující může být jak spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Osoba, která je spotřebitelem, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako kupující nebo výslovně jako spotřebitel.  

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístění zboží (video kurzu) na webové stránky prodávajícího se nepovažuje za nabídku. Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím, vzniká kupní smlouva. Po přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí.

Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. 

3. Obecné informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím na www.najdipravnika.online jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající přijímá platby bankovním převodem a platebními kartami. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Registrace a objednávka video kurzů

Video kurz lze objednat po registraci kupujícího prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách www.najdipravnika.online. Zaslaná objednávka je závazná. Po odeslání objednávky bude kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky (např. zakoupený obsah, způsob úhrady, atd.). Po uhrazení ceny video kurzu obdrží kupující e-mail potvrzující platbu.

5. Způsob úhrady a fakturace 

Video kurz lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu nebo kartou online.

Video kurz je nutné uhradit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře.

Uhrazení video kurzu prostřednictvím bankovního převodu probíhá na základě zaslaného e-mailu s uvedeným variabilním symbolem. 

Smluvní pokuta za nedodržení terminu splatnosti je 0.1% za každý den prodlení.

6. Stornovací podmínky

Objednaný produkt lze stornovat před jeho uhrazením bez stornopoplatku. Pokud již proběhla úhrada za objednaný produkt, není storno objednávky možné.

7. Doručování zboží

Prodávající dodá kupujícímu kompletní v termínu ihned po uhrazení platby.

8. Odstoupení od smlouvy kupujícím a spotřebitelem 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.

9. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

10. Bezpečnostní IT standardy

Základní bezpečnostní prověrky zaměstnanců jsou v rámci výběrového řízení prováděny personálním pracovníkem. Ve společnosti je používán komplexní systém vnitřních předpisů, v rámci kterého je nastaven i proces pro bezpečné zacházení s citlivými informacemi a daty zaměstnanci společnosti.

Přístupy zaměstnanců společnosti do systému a k datům jsou určeny vnitřním předpisem a průběžně aktualizovány. Do jednotlivých složek systému mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a zmocněné kontrolní orgány společnosti.                

Přístupová hesla jsou v rámci systému využívána na všech pracovních stanicích, včetně firemních notebooků. Stanovená bezpečnostní politika uživatele zavazuje k používání silných hesel, jejich pravidelné obměně i pravidlům o nakládání s nimi.

Stanovený bezpečnostní software je nainstalován na všech serverech využívaných společnosti, pracovních stanicích včetně notebooků.       

Proces okamžitých hlášení bezpečnostních incidentů zaměstnanci společnosti je stanoven vnitřním předpisem, včetně hlášení dotčeným třetím osobám.

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).