Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Fotbalová disciplína – 5. díl

V novém dílu seriálu LEAGLEONE o fotbalovém právu připraveném ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, se zaměříme na způsob, jakým jsou chráněna základní pravidla českého fotbalu – disciplinární řízení.

Rozhodčí řízení při Fotbalové asociaci České republiky, tzv. FAČR (viz. předchozí díl tohoto seriálu o fotbalovém právu) se soustředí na řešení sporů mezi jednotlivými členy FAČR. Dalo by se přirovnat k civilnímu soudnictví. Disciplinární řízení, tj. řízení o disciplinárních přečinech a ukládání disciplinárních trestů, je naopak přirovnatelné k trestnímu soudnictví. Základním cílem je autoritativní ochrana pravidel, na kterých stojí celý český fotbalový systém.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Fotbalové spory – 4. díl

Klíčovým předpisem je Disciplinární řád FAČR. Upravuje zejména skutkové podstaty jednotlivých disciplinárních přečinů, druhy disciplinárních trestů, jakožto i samotné disciplinární řízení. Zatímco v případě rozhodčího řízení FAČR je zcela nezbytné, aby byli jeho účastníci členy FAČR, pak Disciplinární pravidla FAČR stanovují tzv. osobní působnosti šířeji. Tato pravidla se vztahují nejen na členy FAČR, ale také na osoby, za jejichž jednání člen FAČR odpovídá. Hovoříme zde zejména o divácích. Bez ohledu na osobní působnost však aplikací disciplinárních pravidel FAČR není nikdy vyloučena možná aplikace obecných trestněprávních norem.

K odpovědnosti za spáchání disciplinárního přečinu postačí zavinění z nedbalosti. Výjimkou jsou případy, kdy Disciplinární řád FAČR stanoví, že je nezbytné úmyslné zavinění. Promlčecí doba je stanovena na dva roky, resp. pět let u závažných disciplinárních přečinů. Její běh se přeruší zahájením disciplinárního řízení, spácháním jiného disciplinárního přečinu se stejným nebo přísnějším trestem či zahájení trestního stíhání pro dané jednání.

Disciplinární tresty

Disciplinární tresty jsou děleny dle toho, zda je pachatelem fyzická či právnická osoba. Oběma lze uložit disciplinární trest ve formě důtky, pokuty, vyloučení z FAČR nebo zákaz výkonu funkce. Fyzické osobě pak také vyloučení z reprezentace, zákaz závodní činnosti, zákaz výkonu jiné činnosti, zákaz vstupu na stadion, zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR nebo fotbalově prospěšná činnost. Právnické osobě oproti tomu také vrácení dotace, zákaz přijímání dotací, odehrání utkání bez přítomnosti diváků, uzavření stadionu, kontumace utkání, odebrání soutěžních bodů či vyloučení družstva ze soutěže.

Pojďme si přiblížit důležité aspekty některých disciplinárních trestů. Poměrně výjimečně se přistupuje k vyloučení z FAČR. Tento trest se ukládá pouze za hrubé nebo opakované porušení povinností v situaci, kdy uložení jiného trestu nepostačuje. Vyloučení z FAČR nelze kombinovat se současným uložením jiného disciplinárního trestu. Naopak velmi často je ukládán disciplinární trest peněžité pokuty. Její maximální výše nesmí v případě fyzických osob převýšit částku 5.000.000,- Kč, u právnických osob je to dvojnásobek. Velmi aktuálním je použití disciplinárního trestu fyzické osoby ve formě vyloučení z reprezentace. Je možné jej uložit nejdéle na dobu 12 měsíců a pouze za závažné porušení povinností souvisejících s reprezentací České republiky. Horní limit zákazů závodní činnosti, výkonu funkce či výkonu jiné činnosti je oproti tomu možné uložit až na 20 let. Posledně uvedený disciplinární trest, tj. zákaz výkonu jiné činnosti, se používá pouze v případě spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství, zneužití pravomoci nebo narušení regulérnosti utkání nebo soutěže osobou vykonávající funkci člena orgánu FAČR. Zastavme se ještě u disciplinárního trestu zákazu vstupu na stadion, který je ukládán osobám, které nemusí být členy FAČR, tj. divákům. Zákaz může být uložen na dobu maximálně pěti let a musí být konkrétní ve stanovení svého rozsahu, tj. zda se vztahuje na jeden stadion, více stadionů či celé území České republiky. Zákaz se vztahuje však vždy pouze na dobu, kdy se na stadionu pořádá fotbalové utkání.

Disciplinární přečiny

Zvláštní část Disciplinárního řádu ve své Druhé části pak uvádí jednotlivé disciplinární přečiny. Patří mezi ně disciplinární přečiny vztahující se k samotné hře, např. surová hra či vyloučení pro druhé napomenutí, ochraně regulérnosti hry či soutěže, např. úplatkářství či doping, jakožto i ostatní/obecné disciplinární přečiny, např. nesportovní chování fanoušků či zákaz náboženské, ideologické a politické propagandy.

Důkazy mohou vyhledávat a předkládat všichni účastníci.

Rozhodování o spáchání disciplinárního přečinu a udělení disciplinárního trestu probíhá v rámci tzv. disciplinárního řízení. V prvním stupni se koná před disciplinárními komisemi okresních fotbalových svazů, disciplinárními komisemi krajských fotbalových svazů nebo Pražského fotbalového svazu, disciplinárními komisemi řídící komise pro Čechy nebo Moravu, disciplinární komisí fotbalu žen, disciplinární komisí Ligové fotbalové asociace, tzv. LFA, a Etickou komisí. Odvolacími disciplinárními orgány jsou výkonné výbory okresních fotbalových svazů, odvolací a revizní komise krajských fotbalových svazů a Pražského fotbalového svazu a Odvolací komise. Výjimkou je ukládání trestu vyloučení z FAČR, který ukládá Výkonný výbor FAČR a proti kterému se potrestaný může bránit pouze žalobou na civilní soud.

Pro samotné řízení je důležité dokazování, kdy je nezbytné prokázat, že se stal skutek, který je disciplinárním přečinem, spáchal ho podezřelý a jsou zřejmé podstatní okolnosti, které mají vliv na posouzení povahy a závažnosti činu. Za důkaz se považuje vše, co slouží k objasnění věci. Důkazy mohou vyhledávat a předkládat všichni účastníci. Členové FAČR pak mají dále povinnost poskytnout na předvolání disciplinárního orgánu svědeckou výpověď.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Závěrem řízení disciplinární orgán vynese rozhodnutí. Tímto rozhodnutím může být zastavení disciplinárního řízení a postoupení věci, přerušení disciplinárního řízení nebo rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a o trestu.

Opravný prostředek

Opravným prostředkem proti rozhodnutí je odvolání, které má zpravidla odkladný účinek. Odvolání je třeba podat ve lhůtě pěti dní od doručení rozhodnutí k orgánu příslušnému o něm rozhodovat. Disciplinární řád FAČR však upravuje i použití mimořádných opravných prostředků, kterými jsou přezkum rozhodnutí a dovolání. Přezkum rozhodnutí se podává proti rozhodnutí o odvolání, které vydal výkonný výbor okresního fotbalového svazu nebo odvolací a revizní komise krajského fotbalového svazu nebo Pražského fotbalové svazu. Návrh je třeba podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění a směřuje k nápravě závažných porušení práv navrhovatele v předchozím řízení. Dovolání může podat generální sekretář k Odvolací komisi dovolaní proti pravomocnému rozhodnutí disciplinárního orgánu, kterým byl závažným způsobem porušen Disciplinární řád FAČR nebo které bylo učiněno na podkladě podstatných vad řízení.

Závěr

Disciplinární řízení a jeho jednotlivé aspekty jsou komplexním systémem ochrany klíčových fotbalových pravidel. Výše uvedený popis má sloužit pouze jako jeho základní představení. Praktická zkušenost je pro správnou aplikace daných norem nezbytná, podobně jako u dalších fotbalových procesů.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...