Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Vybrané aspekty transakcí

Úspěšné uzavření transakce zahrnuje detailní přípravu struktury transakce, provedení hloubkové prověrky cílové společnosti za účelem ověření jejího stavu, přípravu a projednání transakční dokumentace a finální uzavření transakce. V dnešním posledním článku na téma transakce upozorníme na dílčí aspekty M&A transakcí.

Pracovněprávní vztahy

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených zákoníkem práce nebo jiným zvláštním právním předpisem.

Zaměstnavatelé tedy nemohou přechod práv a povinností smluvně vyloučit, tedy nemohou se dohodnout, že k přechodu nedojde, pokud k němu ze zákona dojít má, a stejně tak nemohou smluvně rozšířit případy, kdy k přechodu práv a povinností dochází.

Z hlediska transakčního práva dochází k automatickému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zejména při (i) fúzi (ii) rozdělení (iii) převodu jmění na společníka (iv) koupi závodu nebo jeho části.

Prohlášení v transakční dokumentaci

Prohlášení a ujištění jsou důležitá jak z pohledu prodávajícího, tak kupujícího. Cílem prodávajícího většinou bývá minimalizovat rozsah svých prohlášení a ujištění. Z pohledu kupujícího je na druhou stranu vhodné žádat o poskytnutí co nejobsáhlejšího seznamu prohlášení a ujištění. Odpovědnost prodávajícího za porušení prohlášení a ujištění je v transakčních smlouvách často limitována. Jde zpravidla o stanovení de minimis limitu a dále o stanovení maximální finanční částky pro odpovědnost za porušení prohlášení (tzv. „cap“).

Dále jde o stanovení minimální částky pro vznik odpovědnosti prodávajícího za porušení prohlášení, kdy se jednotlivé nároky za dílčí porušení prohlášení průběžně sčítají až dosáhnou určité souhrnné výše a teprve tehdy vzniká na straně prodávajícího odpovědnost.

Ukáže-li se v budoucnu, že některé z prohlášení nebo ujištění nebylo pravdivé a nabývaná společnost vykazuje vady, bude prodávající povinen tyto nedostatky kupujícímu kompenzovat. Nejčastěji se tak děje formou slevy z kupní ceny nebo náhrady škody.

Spojování soutěžitelů

V rámci M&A transakcí nelze opomenout taktéž prověřit, zda koncentrace společností nepodléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“). Spojování soutěžitelů je v zájmu ochrany hospodářské soutěže v zákonem vymezených případech podmíněno právě jeho souhlasem.

Spojováním soutěžitelů se rozumí především fúze dvou nebo více soutěžitelů, za další způsob spojení soutěžitelů lze považovat nabytí závodu jiného soutěžitele, nabytí kontroly nad soutěžitelem anebo vytvoření společného podniku („Joint Venture“).

Důležitým faktorem pro posouzení, zda spojení soutěžitelů podléhá či nepodléhá souhlasu ÚOHS, je skutečnost, zda soutěžitelé podnikají na relevantním trhu. Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

Kritéria pro posouzení spojení, která podléhají povolení ÚOHS, jsou vymezena následovně a odvíjejí se od čistého obratu soutěžitele za poslední účetní období na území České republiky, kdy: (i) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč, a zároveň alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč nebo (ii) čistý obrat dosažený alespoň jedním ze soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč, a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený dalším ze spojujících se soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč.

Řízení o povolení spojení je zahájeno na společný návrh spojujících se soutěžitelů. Pokud ÚOHS posoudí, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení vydá souhlas se spojením soutěžitelů. V opačném případě, ÚOHS tuto skutečnost oznámí účastníkům řízení ve lhůtě 30 dnů a sdělí, že pokračuje v řízení.

Zjednodušené řízení

Pokud společný podíl soutěžitelů na relevantním trhu je menší než 15 % a zároveň společný podíl soutěžitelů na každém z trhů vertikálně navazujících (tj. trh na navazující úrovni výroby a distribuce zboží) na relevantní trh je menší než 25 %, lze využít tzv. zjednodušeného řízení.

Zjednodušené řízení o povolení spojení soutěžitelů se uplatí také tehdy, kdy soutěžitel nabývá výlučnou kontrolu nad jiným soutěžitelem, ve kterém se dosud podílel na společné kontrole. Nepodléhá-li spojení povolení ÚOHS, vydá o tom do 20 dnů od zahájení řízení rozhodnutí ve věci. Pokud spojení podléhá povolení, ale nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, ÚOHS vydá ve lhůtě 20 dnů rozhodnutí ve věci

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V případě, že ÚOHS zjistí, že spojení by mohlo vzbuzovat obavy z narušení hospodářské soutěže, v té samé lhůtě (tedy ve lhůtě 20 dnů) účastníky řízení vyzve, aby podali úplný návrh na povolení spojení.

Change of Control clauses

V rámci Due Diligence při kontrole smluv doporučujeme také prověřovat důsledky transakce a její realizace na dané smlouvy. Change of Control clauses souhrnně označuje ustanovení smluv omezující změnu kontroly na straně smluvní strany. Change of Control clauses jsou typické u smluv s finančními institucemi či pojišťovnami, ale mohou se vyskytovat i u jiných smluv.

Důsledkem transakce tak může být např. zesplatnění dluhu či ukončení smlouvy. Při revizi smluvní dokumentace je nutné zkoumat taktéž dlouhodobé nevýhodné závazky, vysoké či nepřiměřené smluvní pokuty nebo ujednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

Závěr

Záležitostí, na které je třeba nezapomenout při M&A transakci, je mnoho a vždy záleží na konkrétní transakci. Při vyhotovování transakční dokumentace mimo jiné doporučujeme jak precizní textaci způsobu úhrady kupní ceny, tak i způsobu stanovení jednotlivých skutečností, které budou mít vliv na úpravu její výše.

Doporučujeme také věnovat velkou pozornost rozsahu a obsahu prohlášení a ujištění prodávajícího, způsobu jeho odpovědnosti a také vzniku případné duplicity nároků kupujícího.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...