Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Koupě závodu vs. Asset Deal

V minulém díle jsme poukázali na hlavní výhody a nevýhody častých forem akvizice tzv. Asset deal a tzv. Share Deal. V praxi se lze také setkat s požadavkem kupujícího na nabytí podnikatelské aktivity prodávajícího přímo od cílové společnosti ve formě obchodního závodu. V tomto článku se zaměříme na rizika spojená s koupí závodu nebo jeho části.

Především upozorníme na skutečnost, jestli převáděný majetek v rámci Asset Deal nemůže naplnit zákonnou definici obchodního závodu a nehrozí riziko, že se na převod majetku uplatní zvláštní právní úprava o koupi závodu.

Koupě závodu cílové společnosti

Podnikatel při provozování podnikatelské činnosti obvykle vytváří obchodní závod. Obchodní závod je vymezen jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který slouží k provozování jeho činnosti.

Obchodní závod tak obvykle tvoří prostory pro podnikání a jejich vybavení, zboží podnikatele, know-how a smluvní vztahy, včetně vztahů se zaměstnanci, pohledávky a dluhy atd.

Smluvní strany mohou vyloučit jednotlivé položky z koupě závodu, pokud převáděný celek neztratí vlastnost závodu. V tomto kontextu především upozorňujeme, že pokud z právního jednání smluvních stran neplyne úmysl převést jmění jako celek, existuje riziko, že smlouva bude posouzena jako koupě jednotlivých složek majetku (Asset Deal) a kupující tak v rámci případného převzetí dluhu či postoupení pohledávky získat souhlas věřitele. Změna transakce by také znamenala odlišné daňové dopady.

V praxi však může dojít k opačné situaci, kdy se prodávají a kupující budou snažit na základě formálního označení transakce jako Asset Deal vyloučit účinky převodu závodu, zejména tedy přechodu závazků prodávajícího. Věřitelé v tomto případě mohou mít důvodnou obavu o dobytnost svých pohledávek.

K nabytí vlastnického práva k závodu jako celku dochází teprve zveřejněním údaje, že Kupující (je-li zapsán ve veřejném rejstříku) uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin veřejného rejstříku. Kupujícího nezapsaný do veřejného rejstříku nabývá vlastnické právo k závodu již účinnosti smlouvy.

Vztah k věřitelům

Pokud jde o dluhy prodávajícího, při prodeji závodu kupující přejímá zásadně jen ty dluhy, o jejichž existenci věděl nebo je musel rozumně předpokládat, nikoliv tedy všechny dluhy související s převáděným závodem.

Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí závodu nabyl, že došlo k převodu závodu.

K převzetí dluhu kupujícím není vyžadován souhlas věřitele, avšak absence souhlasu zakládá ručení prodávajícího.

V této souvislosti je však nutné upozornit na možnost věřitele prodávajícího domáhat se rozhodnutí soudu, že je vůči němu prodej závodu či jeho části neúčinný, zhoršila-li se tím dobytnost jeho pohledávky. Úspěšná námitka nemá žádný vliv na platnost samotné smlouvy o koupi závodu.

Přechod zaměstnanců

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

V rámci koupi závodu zaměstnanci automaticky přecházejí na kupujícího a jakékoli odlišné smluvní ujednání bude neplatné. Pracovní poměr zaměstnanců zůstává ze zákona zachován, mění se pouze osoba zaměstnavatele – z prodávajícího na kupujícího.

Pokud v rámci Asset Deal dochází z hlediska rozsahu k podstatnému převodu majetku, existuje vysoká pravděpodobnost, že tento Asset Deal bude posouzen jako koupě závodu, na základě této kvalifikace by pak došlo i k automatickému (mnohdy nepreferovanému) přechodu všech zaměstnanců prodávajícího na kupujícího.

Závěr

V případě prodeje jednotlivých částí majetku je nutné dávat pozor, aby transakce nebyla posouzena jako prodej závodu, zejména pokud by v rámci Asset Deal docházelo k převodu všech majetkových hodnot, které by dohromady mohly tvořit závod. V opačném případě, pokud z jednání smluvních stran nebude vyplývat úmysl převést jmění jako celek, existuje riziko, že smlouva o koupi závodu by mohla být posouzena jako koupě jednotlivých složek majetku.

Další díl naší série článků s tématikou M&A bude zaměřen na fúzi společností.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...