Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Svrchované rozhodnutí o legalizaci vinklářů

Vláda ČR vydala – tiše a bez publicity – dne 10. 5. 2021 ve Sbírce zákonů (částka 89) nařízení, kterým se mění 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Název sám vypadá také docela nevinně – jen se tím administrativně zpřesňuje dosavadní předpis – takže nic závažného jen drobná legislativní úprava, která tím, že bude přesnější, bude vlastně všem jen k užitku. Tečka, potlesk, nařízení nabývá účinnosti 1. 7. 2021.

Skutečnost je ale úplně jiná. Citované usnesení vlády ve své příloze č. 4 se ve sloupci “Obor činnosti” za bod 79 vkládá nový bod 80, který zní: “80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy”, a k němu se ve sloupci “Obsahová náplň oboru činnosti” vkládá text, který zní: Jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen “svěřenský fond”). Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond za účelem jeho založení nebo správy. Zakládání právnických osob a s tím spojené služby, včetně zprostředkování sepsání zakládací listiny, společenské smlouvy nebo stanov, správy vkladů a zajištění zápisu do veřejného rejstříku. Zakládání právnických osob za účelem převodu podílů v nich klientovi. Služby spojené se vznikem svěřenského fondu, včetně zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů, zprostředkování uzavření smlouvy o vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce, sepsání takové smlouvy nebo pořízení pro případ smrti, jímž dochází k vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce nebo sepsání statutu svěřenského fondu. Dočasné jednání za právnickou osobu související s jejím vznikem, včetně jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem. Výkon činnosti správce vkladů. Dočasný výkon funkce svěřenského správce v souvislosti se vznikem svěřenského fondu. Poskytování prostor pro umístění sídla právnické osoby, nejedná-li se o prostory pro umístění skutečného sídla, administrativní služby spojené s umístěním sídla právnické osoby v těchto prostorách, jako je zápis sídla do veřejného rejstříku nebo přebírání pošty. Výkon akcionářských práv pro klienta, který není právnickou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie.

Komu připadá text kostrbatý a musel si ho přečíst dvakrát, aby mu porozuměl, tak ať si nepřipadá hloupě – právě proto byl tak napsán

A stejně tak i to, že se nenápadnou novelou vládního nařízení cosi mění, a to ještě jenom v příloze číslo 4., má za hlavní cíl, aby si toho někdo nevšiml příliš brzy. Ostatně to není předpis, který by procházel debatou a schvalováním v parlamentu a je otázka, zda a jak prošel Legislativní radou vlády. Podle formy i názvu se jedná o právní předpis značně malého významu. Jenže tak to není.

Tím, že se zavádí takováto nová živnost, jedná se fakticky o legalizaci všech “vinklářů”

Název “vinkář” označuje ty, kteří až dosud provozovali poskytování právních služeb pokoutně a bez zákonného oprávnění. Činnosti a služby, které jsou v příloze č. 4 uvedeny jsou totiž činnosti, které byly až dosud považovány za právní služby, které jsou podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o advokacii považovány výslovně za právní služby. Pokud tedy vládní nařízení skutečně nabude účinnosti, bude v podle právního řádu České republiky možné poskytovat právní služby jednak podle poměrně přísných a na celém světě standardních podmínek a dále bez jakékoliv kvalifikace podle živnostenského zákona. Podle tohoto legislativního veletoče tedy zájemce nepotřebuje k poskytování těchto služeb – nebudeme jim říkat právní služby, že… (a přidejte šibalské mrknutí) – podle bodu 80 přílohy č. 4 nařízení žádnou kvalifikaci (tedy ani dokončené základní vzdělání), žádné povinné pojištění odpovědnosti, žádnou bezúhonnost, žádný etický kodex ani žádnou kárnou odpovědnost. Tedy dosud nedostižný sen každého pokoutníka nebo „vinkláře“ chcete-li. Už slyším hlasité námitky – ti zatracení advokáti si zase chtějí udržet svůj monopol! Chtějí si chránit svůj trh! Nuže – to je opravdu trochu nefér. Advokáty můžete obviňovat z lecčehos, lze jim omezit příjem snížením tarifu (20% snížení trvá pod záminkou povodňové daně již od roku 2002 – nerad bych připomínal kolikrát se od té doby valorizovaly platy ústavních činitelů a soudců) můžete je bez jakéhokoliv důkazu označit za hlavní organizátory organizovaného zločinu nebo je stíhat za to, že upozorní své klienty na jejich zákonné právo nevypovídat – ale tady jde opravdu o něco trochu jiného. Advokátní profese má svůj standard, etiku, tradici a historii, přičemž základním pilířem celé profese je kvalita právních služeb a etika těch, kteří je poskytují.

Pokud poskytování právních služeb bude svěřeno doslova komukoliv – i těm, kteří ani nedokončili základní školu a o čistém trestním rejstříku se jim může jenom zdát – pak na to doplatí především klienti

Obávám se, že především ti, kteří, kteří jsou v tíživé životní situaci. Zdráhám se uvedený legislativní krok označit za mizernou legislativní práci – on totiž každý, kdo se jen přiblížil k prvnímu ročníku na právnické fakultě ví, že vládní nařízení jako právní akt nižší právní síly nemůže měnit zákon – tedy právní akt vyšší právní síly stejně, jako nemůžete měnit ústavu obecní vyhláškou. Takto se nechová odpovědný politik či státník, ba ani své cti dbalý státní úředník. Je to chování falešného hráče, který spoléhá na žolíky ve svém elegantním rukávu. Nenechme se mýlit textem obsaženým v témže právním předpise, který uvádí: „Obsahem činnosti není činnost notářů, osob oprávněných k výkonu advokacie podle zákona o advokacii, osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, poskytování investičních služeb, poskytování platebních služeb, realitní zprostředkování, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.” Obsahem uvedené činnosti je totiž přesně zmíněné.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Pokud prohlásíte, že černá není černá, sama o sobě nezbělá

Anebo možná že si na tento způsob vlády prostě máme zvyknout. Možná takto má vypadat rozhodnutí „svrchované“ vlády vedené „svrchovaným“ premiérem, které bude v budoucnu vzorem právního jednání ve světě, kde „všetci kradnú“ a na kde je třeba na kohokoliv, kdo se nám zrovna nelíbí „zakleknout“. Filosofii politiků, kteří vědomě vydávají nezákonné právní akty s tím, že než je nějaký soud zruší, mají dost času na to, mít z protiprávního stavu prospěch politický či finanční. Zamyslete se, drazí kolegové, jestli je toto budoucnost, se kterou jsme ochotni se bez dalšího smířit.

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...