Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Nové nařízení o regulaci online platforem

Od roku 2020 je účinné zbrusu nové nařízení EP a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, obecně známé pod názvem „Platform to Business“ (dále jen „P2B nařízení“), jenž do českého právního řádu konečně vnáší základy regulace online platforem. P2B nařízení zavádí nové povinnosti pro poskytovatele internetových tržišť a zprostředkovatelských služeb, jakož i pro internetové vyhledavače. Je nesporné, že jeho rámec dopadne nejen na malé a střední hráče na trhu, ale především na internetové giganty typu Google, Amazon či eBay, za účelem posílit férové, bezpečné a transparentní prostředí na těchto internetových platformách.

Vybrané povinnosti online platforem ve vztahu k obchodním podmínkám

Jedním z hlavních úkolů P2B nařízení je zajistit transparentnost fungování online platforem a férovost jejich obchodních podmínek vůči uživatelům, které jsou mnohdy značně rozsáhlé, pro běžného uživatele nedostatečně srozumitelné a nezřídka kdy zavádějící. P2B nařízení zavádí ve vztahu k obchodním podmínkám online platforem určité povinnosti. Poskytovatelé online platforem například mají dle P2B nařízení nově povinnost zajistit, aby jejich podmínky byly sepsány v jasném a srozumitelném jazyce, definovaly důvody pro případné rozhodnutí zcela nebo zčásti pozastavit, ukončit nebo jakkoli jinak omezit poskytování online zprostředkovatelských služeb podnikatelským uživatelům (např. prodejcům na online tržištích), byly snadno dostupné pro uživatele ve všech fázích obchodního vztahu (včetně předsmluvní fáze), obsahovaly potřebné informace o dopadech obchodních podmínek na práva duševního vlastnictví uživatelů nebo zahrnovaly informace o podpůrných distribučních kanálech umožňujících uvádět na trh nabízené zboží a služby.Poskytovatelé online platforem mají dle P2B nařízení také nově povinnost do svých obchodních podmínek zahrnout jednak (i) popis technického a smluvního přístupu k informacím poskytnutým podnikatelským uživatelem, které uchovávají po ukončení smluvního vztahu, jakož i (ii) popis technického a smluvního přístupu podnikatelských uživatelů platformy k jakýmkoli osobním údajům, které jsou ze strany ostatních uživatelů (zejména spotřebitelů) poskytovány pro účely využívání zprostředkovatelských služeb na platformě. Poskytovatelé online platforem mají dle P2B nařízení též povinnost zajistit, aby jejich obchodní podmínky zahrnovaly informace o možnostech ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem online zprostředkovatelských služeb.

V neposlední řadě mohou poskytovatelé uplatňovat změny obchodních podmínek se zpětnou účinností pouze v případě, že tyto vycházejí z určité právní či regulační povinnosti nebo jsou pro podnikatelské uživatele výhodné

P2B nařízení dále ve vztahu ke smluvním podmínkám online platforem zavádí povinnost provozovatelům platforem vždy oznámit jakékoliv změny obchodních podmínek uživatelům alespoň 15 dnů předem, a to na trvalém nosiči. Pokud uživatel nebude se změnou souhlasit, musí mu být ze strany poskytovatele online platformy nadto umožněno smluvní vztah ukončit.

Posílení transparentního fungování online platforem

Na základě P2B nařízení mají poskytovatelé online platforem povinnost do svých podmínek zakomponovat popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují ve vztahu ke zboží a službám nabízeným prostřednictvím online platformy – tento popis by se měl týkat hlavních ekonomických, obchodních nebo právních hledisek rozdílného zacházení.

Poskytovatelé online platforem a vyhledavačů (včetně gigantů typu Google Search či eBay) mají dále také povinnost ve svých obchodních podmínkách definovat hlavní parametry určující pořadí, ve kterém se uživatel zobrazuje ve srovnání s ostatními uživateli a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů v porovnání s ostatními parametry

V případě, že hlavní parametry umožňují za úplatu zaplacenou uživatelem poskytovateli online platformy ovlivnit pořadí výsledků vyhledávání, je poskytovatel platformy povinen uvést popis těchto možností, jakož i případných účinků úplaty na pořadí výsledků vyhledávání.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Mediace a řešení sporů

Poskytovatelé online platforem mají dle P2B nařízení také povinnost zřídit interní systém pro vyřizování stížností uživatelů, který musí být pro uživatele bezplatný, snadno přístupný a měl by být schopen zajistit, že stížnosti budou vyřizovány v přiměřené lhůtě. Za účelem řešení případných sporů s uživateli primárně smírnou cestou, mají poskytovatelé online platforem nově též povinnost ustanovit alespoň dva mediátory, se kterými budou ochotni spolupracovat při pokusu o dosažení mimosoudním dohody o vyřešení sporu s daným uživatelem.

Závěr

Nové P2B nařízení zavádí celou řadu nových povinností pro poskytovatele online platforem a jeho příchod je bezesporu pozitivní, jelikož vliv online platforem na ekonomické a obchodní vztahy ve společnosti se čím dál tím více stupňuje a absence jakékoliv regulace této oblasti už byla téměř neudržitelná. V každém případě nás v daném segmentu do budoucna nepochybně čeká příchod řady dalších regulací.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...