Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Komora jako žumpa právnických stavů?

Na sociálních sítích se nedávno kdosi pod neprůhledným pseudonymem vyjádřil, že Česká advokátní komora je žumpou právnických profesí „odejitých“ prokurátorů a soudců a že by proto potřebovala ve vedení pevnou ruku. Říká se také, že se pod oním pseudonymem prý skrývá mladý ambiciózní advokát, který kandiduje do představenstva ČAK na nadcházejícím sněmu. Tedy – já na podobné spekulace moc nedám, ale pevně doufám, že to není pravda.

Tedy především – Česká advokátní komora není výběrový klub, kde by o zapsání či nezapsání rozhodovali doyeni advokacie podle svých osobních sympatií či nesympatií nebo preferencí

Zapsán je zásadně každý, kdo splňuje zákonné předpoklady a o zápis požádá. Musí mít předepsané vzdělání, odbornou praxi a musí být bezúhonný. Bezúhonnost pro tento účel je podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3603/2017, ze dne 31. 7. 2018 je třeba chápat takto:

Bezúhonným může být jen takový uchazeč o zápis do seznamu advokátů, který svým dosavadním občanským a pracovním životem naplňuje předpoklad občanské a morální (mravní) zachovalosti

Za bezúhonného ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii lze považovat jen takového uchazeče, u něhož není zpochybněn předpoklad, že bude čestně a svědomitě plnit povinnosti advokáta. Nicméně pokud uchazeč tyto požadavky splní, advokátní komora ho do matriky zapsat musí. Politické názory, předchozí zaměstnání či funkce, politické přesvědčení, majetkové poměry či jakékoliv osobní preference a názory nemohou hrát v tomto ohledu žádnou roli.

Advokacie je samosprávný regulovaný stav a řídí se především zákonem a stavovskými předpisy

Navíc – co je špatného na tom, že dnešní advokát byl dříve soudcem nebo státním zástupcem – nebo chcete-li dokonce prokurátorem či policistou? Důvody, proč jím již není mohou být různé – možná zatoužil po změně, nebo se nepohodl s nadřízeným (i to je zcela normální situace, kterou bych považoval za zcela morálně, lidsky i profesně přijatelnou). Pokud by byl – jak pseudonym uvedl – „odejit“ pro nějaké protiprávní jednání, jistě by nemohl být považován za bezúhonného. Takže ono to asi nebude úplně tak, jak onen pseudonym suverénně usoudil.O prostupnosti právnických stavů a vzájemném uznávání odborných profesních zkoušek se diskutuje celou řadu let.

Prostupnost stavů má své zavilé odpůrce i příznivce

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Není pochyb o tom, že zkušenosti „z druhé strany“ mohou advokátovi v jeho práci významně pomoci v jeho práci, ale setkal jsem se i s bývalými trestními soudci, kteří se podle vlastních slov do postavení advokáta obtížně psychologicky vpravovali. A prosím, nemylme se, že se jedná jen o jednosměrný pohyb mezi stavy. Řada advokátů změnila svou profesi a stali se například velmi významnými soudci na různých místech české justice, včetně míst velmi prestižních.A s tou pevnou rukou střelil pseudonym úplně vedle. Představenstvo advokacii neřídí ani advokátům nevládne, a to ani pevnou ani žádnou jinou rukou.

Představenstvo je jen voleným správcem určitých administrativních agend, kterou zákon advokátní komoře jako samosprávné svěřil

A proto se vůči termínu žumpa rozhořčeně ohrazuji. Českou advokátní komoru považuji za společenství slušných a noblesních lidí kteří se snaží vykonávat svou práci, jak dokážou nejlépe. A pokud je citovaný pseudonym také advokátem a advokátní komoru nazývá žumpou, za co se tedy považuje sám?

Jde o názor autora, nikoli legalTV

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...