Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Brexit a jeho dopady na ochranné známky

Jednou z nejvíce zasažených oblastí v důsledku tzv. brexitu neboli vystoupení Velké Británie z Evropské unie, se paradoxně stalo právo duševního vlastnictví, jenž v oblasti ochranných známek prochází zásadní transformací.

Celoevropský projekt tzv. ochranné známky Evropské unie (EU), který skvěle funguje napříč celou EU a umožňuje komukoliv nechat si jednoduše zapsat ochrannou známku pro celé území EU na základě jediného registračního procesu, je pro Velkou Británii již minulostí, jelikož ochranné známky EU v letošním roce přestaly být ve Velké Británii platné a účinné. Nově je nahradila srovnatelná národní ochranná známka Spojeného království, která je však platná a účinná pouze na území Velké Británie. Pojďme si proces transformace v této oblasti podrobněji vysvětlit.

Platnost evropské ochranné známky

Úvodem se nabízí připomenout, že ochrannou známku může v dnešní době tvořit už téměř jakékoliv označení, způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od výrobků nebo služeb jiného subjektu, je-li schopné být jasným a jednoznačným způsobem vyjádřeno v rejstříku ochranných známek.

Ochrannou známku mohou dnes již tvořit nejen slova a grafická znázornění, ale i barvy, kresby, písmena, číslice nebo dokonce i zvuky (popř. kombinace těchto prvků)

Ochranné známky jsou nadto v dnešní době čím dál tím využívanějším prostředkem ochrany obchodní identity a jejích elementů (např. originálních názvů výrobků nebo služeb, unikátních log, obchodních značek atp.).Velká Británie sice odešla z Evropské unie už na konci ledna roku 2020, nicméně až do konce roku 2020 trvalo tzv. přechodné období, v jehož průběhu ve Velké Británii stále platily evropské právní předpisy, a tak i evropské ochranné známky byly ve Velké Británii v době přechodného období stále platné a poskytovali svým vlastníkům na území této země potřebnou ochranu.Po skončení přechodného období, tedy od počátku roku 2021, ovšem evropské ochranné známky na území Velké Británie pozbyly platnosti a neposkytují svým majitelům patřičnou právní ochranu.

Velká Británie už tedy dnes není zemí, která by spadala do působnosti institutu evropské ochranné známky, upraveného evropskou legislativou

Nová srovnatelná národní ochranná známka Spojeného království

To ovšem neznamená, že veškeré registrované evropské ochranné známky, které až do konce přechodného období byly na území Velké Británie platné a účinné, ze dne na den přestaly být bez dalšího funkční. Ke dni skončení přechodného období platnosti evropských ochranných známek totiž Úřad průmyslového vlastnictví ve Velké Británii automaticky převedl veškeré do té doby platné registrace evropských ochranných známek do nových registrací národních ochranných známek Spojeného království.

Takovýto krok ulehčil práci majitelům do té doby platných evropských ochranných známek, kteří bez toho, aby museli provádět jakékoliv další úkony nebo vynakládat dodatečné výdaje automaticky získali registraci národní britské ochranné známky

Administrativní „výhodou“ takovéhoto převodu je, že nová národní ochranná známka Spojeného království bude mít takřka srovnatelné registrační číslo jako ta původní evropská, přičemž budou zachovány i další důležité vlastnosti původní registrace, včetně práva přednosti, seniority nebo data podání přihlášky týkající se registrované ochranné známky.

Vlastníkům evropské ochranné známky by tím měla být zajištěna obdobná právní ochrana na území Velké Británie i po skončení přechodného období

Nadto žadatelé již podaných a dosud nevyřízených žádostí o registraci evropské ochranné známky měli možnost ve lhůtě devíti měsíců od konce přechodného období podat přihlášku k zápisu nové srovnatelné ochranné známky Spojeného království s tím, že jim bylo zachováno původní datum podání přihlášky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, jakož i právo přednosti a seniorita přihlášky, za předpokladu, že se přihláška vztahovala ke stejné ochranné známce přihlašované pro totožné výrobky a služby, jenž byly předmětem původní přihlášky evropské ochranné známky.Po odchodu Velké Británie z EU vlastníci evropských ochranných známek, které byly převedeny pod srovnatelnou národní ochrannou známku Spojeného království, již však budou muset platit samostatné poplatky za obnovení národní ochranné známky Velké Británie a budou ji muset také řádně užívat tak, aby nedošlo k jejímu výmazu z registru britských národních ochranných známek.

Užívání identických evropských ochranných známek na území EU se totiž už nebude po skončení přechodného období považovat za užívání srovnatelné národní ochranné známky Spojeného království a tuto známku bude nutné užívat a starat se o ni zcela samostatně

Pokud však majitelé evropské ochranné známky z nějakého důvodu nebudou mít zájem na tom, aby došlo k jejímu převodu na srovnatelnou národní ochrannou známku Spojeného království, budou mít možnost využít tzv. opt-out mechanismus, na jehož základě po vyplnění příslušného formuláře nedojde k automatickému převodu pod národní ochrannou známku Spojeného království.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Podmínkou pro využití opt-out mechanismu je skutečnost, že práva k původní evropské ochranné známce nebyla ve Velké Británii užívána, popř. nedošlo k postoupení, poskytnutí licence či jiného umožnění výkonu práv k ochranné známce ve prospěch třetí osoby, ani k zahájení soudního sporu ve vztahu k ochranné známce ve Velké Británii

Závěr

V případě, kdy by si majitel ochranné známky nebyl jist, zda bude známkoprávní ochranu na území Velké Británie v budoucnu potřebovat, jeví se jako výhodnější nechat provést automatický a bezplatný převod pod národní ochrannou známku Spojeného království a případně tuto národní ochrannou známku v budoucnu již neobnovit.

Je samozřejmě pro každého vlastníka původní evropské ochranné známky na zvážení, zda bude pro něho národní ochranná známka Spojeného království do budoucna praktická a užitečná

V každém případě k ní již bude nutné přistupovat jako ke zcela individuální národní ochranné známce se vším, co k tomu patří.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...