Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Promlčení přečinů ve fotbale pod drobnohledem – 18. díl

V tomto dílu seriálu LEAGLEONE o fotbalovém právu, připraveném oddělením fotbalového práva mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys, vedeným Zdeňkem Tomíčkem, zakladatelem kanceláře a členem Sboru rozhodců FAČR, spolu s Petrem Soldánem, se zaměříme na úpravu promlčení v Disciplinárním řádu Fotbalové asociace České republiky, tzv. DŘ FAČR, který je aktuálně účinný ve znění od 1. července 2023 („DŘ FAČR 2023“).

Možné promlčení je otázkou, kterou se každý právník zabývá dříve, než se vrhne na studium a analýzu samotného případu. Otázka promlčení je často skloňována i v aktuální kauze SK Slavia Praha a Jana Nezmara. Řízení s nimi mělo být před Etickou komisí FAČR zahájeno dne 18. dubna 2024 pro dva skutky.

Prvním bylo možné ovlivnění utkání 30. kola FORTUNA LIGY mezi SK Slavia Praha a SK Sigma Olomouc, které se konalo 27. dubna 2019 a skončilo vítězstvím domácího týmu 2:1. Druhým údajné opakované zprostředkování vyplacení blíže nespecifikované finanční částky ve prospěch Romana Berbra, a to jako úplatek za ovlivnění regulérnosti naší nejvyšší soutěže ve prospěch SK Slavia Praha v ročníku 2018/2019.

Oba tyto možné skutky měl údajně spáchat Jan Nezmar z pozice tehdejšího sportovního ředitele SK Slavia Praha. Z hlediska právního zde hovoříme o disciplinárních přečinech úplatkářství (§ 49) a narušení regulérnosti soutěže či utkání (§ 64) ve smyslu DŘ FAČR 2023. Oba disciplinární přečiny jsou pak ve smyslu § 7 odst. 2 DŘ FAČR 2023 považovány za závažné a za jejich spáchání lze uložit mj. trest vyloučení z FAČR.

Disciplinární přečin

Na základě ustanovení § 5 DŘ FAČR 2023 se disciplinární přečin posuzuje pouze v případě, že byl spáchán členem Fotbalové asociace České republiky, tzv. FAČR, nebo osobou, za jejíž jednání člen FAČR odpovídá. Podezřelou osobou ze spáchání disciplinárního přečinu pak může být vždy pouze člen FAČR. Jan Nezmar v minulosti své členství ve FAČR ukončil, a proto se na něj přestala vztahovat osobní působnost DŘ FAČR a podezření ze spáchání uvedených disciplinárních přečinů tak nebylo možné Etickou komisí FAČR prošetřit. Situace se však změnila letos na jaře.

U fotbalového týmu FC Slovan Liberec došlo ke změně akcionářské struktury a s ní i k návratu Jana Nezmara do českého fotbalového prostředí. Od dubna 2024 se stal generálním ředitelem tohoto severočeského klubu a zároveň se opět i členem FAČR. Podle oficiálního vyjádření klubu byl opětovná registrace členství Jana Nezmara dobrovolná, jelikož údajně fakticky ani formálně nebude v klubové struktuře vykonávat pozici, pro kterou je členství ve FAČR povinné. O tom, zda je tento právní názor správný by dalo polemizovat, avšak není to předmětem tohoto článku.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Football Law 2024 – 17. díl

Opětovným vznikem členstvím Jana Nezmara v FAČR se znovu otevřela možnost zahájit s ním disciplinární řízení dle § 89 DŘ FAČR. Je však důležité zmínit, že v době, kdy mělo dojít k výše uvedeným závažným disciplinárním přečinům bylo účinné jiné znění DŘ FAČR, a to z období od 5. února 2019 do 30. června 2019 („DŘ FAČR 2019“)

DŘ FAČR 2023 upravuje časovou působnost v § 3 v principu obdobně, jak ji známe ze zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Trestnost činu posuzuje dle DŘ FAČR, jenž byl účinný v době, kdy k tomuto činu došlo. Podle novějšího DŘ FAČR by se trestnost posuzovala pouze v případě, kdyby to bylo pro pachatele příznivější. Disciplinární tresty lze pak ukládat pouze takové, které dovoluje DŘ FAČR účinný v době, kdy se o disciplinárním trestu rozhoduje. Ve zmíněném případě by se tedy trestnost posuzovala, alespoň co se týče prvního výše zmíněného možného skutku, dle DŘ FAČR 2019. Druhý možný skutek není časově dostatečně specifikován, a tak by se mohlo jednat o situaci, kdy byl v rámci pokračování disciplinární přečin spáchán za účinnosti několika různých DŘ FAČR.

Úprava promlčení

Zaměřme se tedy nyní na posouzení úpravy promlčení v obou DŘ FAČR, tedy v DŘ FAČR 2019 a DŘ FAČR 2023. Shodně je promlčení řešeno v § 11 a základní promlčecí doba činí dva roky, v případě závažných disciplinárních přečinů pak pět let. DŘ FAČR 2019 uváděl: „Disciplinární přečin nelze projednat, jestliže od jednání zakládajícího podezření ze spáchání disciplinárního přečinu nebo od okamžiku, kdy vznikl stav, za nějž je osoba odpovědná, uplynula promlčecí doba delší než dva roky.“

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Ačkoli tedy není délka promlčecí doby disciplinárního přečinu v DŘ FAČR 2023 rozdílná, bylo znění článku upraveno následovně: „Disciplinární odpovědnost za disciplinární přečin zaniká, jestliže od ukončení jednání zakládajícího podezření ze spáchání disciplinárního přečinu nebo od okamžiku, kdy vznikl stav, za nějž je osoba odpovědná, uplynula promlčecí doba delší než dva roky. V praxi mají obě formulace stejný dopad.  

Pro správné posouzení promlčení je dále klíčové umět správně stanovit, kdy se promlčecí doba případně přerušuje, což zpravidla znamená počátek běhu nové promlčecí doby. Možnosti přerušení jsou celkem tři, a i v tomto případě je úprava obou verzí DŘ FAČR obdobná. K přerušení dochází v případech, kdy je zahájeno disciplinární řízení pro daný přečin, dále pak pokud pachatel daného disciplinárního přečinu spáchá přečin nový, za nějž je stanoven dle DŘ FAČR stejný nebo přísnější trest anebo pokud bylo pro skutek, který je disciplinárním přečinem zahájeno trestní stíhání.

Nové ustanovení

Podstatnou změnu ve vztahu k promlčení přináší nové ustanovení o situacích, které se do promlčecí doby nezapočítávají. Podle DŘ FAČR 2019 se do této doby nezapočítávají (a) doby, kdy je disciplinární řízení přerušeno, (b) doby, kdy je disciplinární řízení vedeno, nebo (c) doby, kdy probíhá soudní řízení o přezkumu rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení. Novela DŘ FAČR přidala od 1. července 2020 čtvrtou situaci: dobu, po kterou není osoba podezřelá z disciplinárního přečinu členem FAČR. Tato čtvrtá situace je nedílnou součástí i DŘ FAČR 2023.

Tento nový bod je klíčový pro budoucí vnímání a přístup k disciplinárnímu řízení FAČR. Do poloviny roku 2020 bylo možné se vyhnout disciplinárnímu řízení vystoupením z FAČR. Podle aktuálních pravidel je tato možnost velmi omezená a lze ji využít pouze v případě, že se pachatel již nikdy nestane členem FAČR. Promlčení disciplinárních skutků po dobu mimo FAČR tedy nenastane. To znamená, že každý podezřelý z disciplinárního přečinu musí buď jako člen FAČR (pokud nedojde k promlčení) strpět zahájení a vedení disciplinárního řízení, případně uložení disciplinárního trestu, nebo nebude moci zastávat řadu funkcí a pozic ve fotbalovém prostředí, kde je členství ve FAČR nezbytné.

Závěr

Jak se to vztahuje na případ SK Slavie Praha a Jana Nezmara? Bylo slyšet, že se Jan Nezmar znovu přihlásil do FAČR jen pár dní před promlčením skutků, pro které by mohlo být zahájeno disciplinární řízení. Ve skutečnosti tomu tak není. Jan Nezmar si byl dobře vědom, že kdykoli se vrátí do vrcholového fotbalu v České republice, s velkou pravděpodobností s ním bude zahájeno disciplinární řízení Etickou komisí FAČR. Proč? Protože se případně spáchané disciplinární přečiny nemohly po dobu, kdy nebyl členem FAČR, promlčet. Pokud je přesvědčen o své nevině, jeho rozhodnutí vrátit se nebylo složité.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...