Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Novela disciplinárního řádu – 20. díl

V tomto díle seriálu LEAGLE.ONE o fotbalovém právu připraveném oddělením fotbalového práva mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys, vedeným Zdeňkem Tomíčkem, zakladatelem kanceláře a členem Sboru rozhodců FAČR, spolu s Petrem Soldánem, podíváme na čerstvou novelizaci Disciplinárního řádu, tzv. DŘ, Fotbalové asociace České republiky, tzv. FAČR. Podrobně prozkoumáme klíčové změny v předpisech, porovnáme je s jejich předchozí verzí a zaměříme se na objasnění důvodů, proč byla nová ustanovení zavedena.

Polehčující okolnosti

Začněme s § 17 DŘ, který stanovuje polehčující okolnosti zohledňované disciplinárním orgánem. Tento § byl nedávno doplněn o odst. 2. Nově přidaný text stanoví, že pokud pachatel aktivně přispěje svým svědectvím k odhalení nebo rozhodnutí v případech týkajících se přestupků dle § 49 (Úplatkářství), § 64 (Matchfixing) nebo § 64a (Nedovolené sázení) během disciplinárního řízení, může mu být uložen nižší trest než standardní sazba, nebo může být od trestání zcela upuštěno.

Jedná se o reakci na narůstající problém nedovoleného sázení, který se vyskytuje od amatérských soutěží až po profesionální úroveň. Příklady hráčů jako Sandro Tonali a Ivan Toney ukazují, jak vážný a rozšířený tento fenomén je.

Věkové vymezení pokut

Další změnou se dotkla § 20 DŘ upravujícího peněžité pokuty. Byl rozšířen o odst. 8, zakazující uložení peněžité pokuty osobám mladším 15 let. Toto pravidlo je plně opodstatněné, jelikož děti a mladiství v této věkové kategorii mají velmi omezené možnosti výdělečné činnosti. Ukládání finančních trestů by proto mohlo být pro ně nepřiměřeně zatěžující.

Zákaz aktivit spojených s FAČR

Změna, která se dotkla § 28 DŘ, specifikuje disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR. V odst. 1 byl upřesněn obsah trestu v tom smyslu, že zákaz se vztahuje na účast ve všech aktivitách, které FAČR organizuje nebo které jsou s její činností jakkoliv spojené. Ačkoliv samotné vymezení zákazu zůstává beze změn, nově byl přidán demonstrativní výčet konkrétních zakázaných aktivit. Mezi ně patří (a) jakákoliv aktivní účast na utkáních pořádaných FAČR nebo Ligovou fotbalovou asociací, tzv. LFA, dle Soutěžního řádu FAČR, (b) provádění úkonů podle Přestupního řádu FAČR a Evidenčního a registračního řádu FAČR za členský klub, (c) účast a zastupování členského klubu na jakékoli akci organizované FAČR nebo jejím pobočným spolkem.

Disciplinární trest odečtu bodů

Změna se dotkla také § 37 DŘ, který upravuje disciplinární trest odebrání soutěžních bodů. Dříve, podle odst. 1, docházelo k odebrání bodů až po skončení ligového ročníku, ve kterém byl trest uložen. Nově však odst. 1 stanovuje, že odebrání bodů nastane ihned po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl tento trest uložen. Dále byla zavedena nová limitace v odst. 4, která se týká první ligy mužů, nyní známé jako tzv. Chance Liga. Pokud rozhodnutí uložící disciplinární trest nabude právní moci méně než 10 dní před koncem posledního zápasu základní části daného soutěžního ročníku, provede se odečet bodů až v následujícím ročníku.

Tyto změny mohou výrazně ovlivnit průběh soutěže, přestože v českém fotbalovém prostředí představují spíše vzácnou situaci. Naposledy se trest odebrání bodů v prvních dvou nejvyšších soutěžích týkal FK Příbram, a to na jaře tohoto roku. V minulosti podobný trest postihl také kluby jako FK Viktoria Žižkov v roce 2017 nebo FC Slovan Liberec v roce 2010

Byznys

Zdeněk Tomíček: EURO 2024 z pohledu práva – 19. díl

Toxicita na sociálních sítích

Do § 44 DŘ byl přidán nový odst.  3. Tento odst. rozšiřuje trest za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování také na situace, kdy se takovéto jednání odehraje na sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích nebo jiným obdobným způsobem. Vztahuje se na jednání popsané v odst. 1 a 2, která zahrnují použití hanlivých posunků, gest, výroků vůči účastníkům zápasu nebo plivnutí na osobu. Za takovéto jednání lze nyní uložit zákaz činnosti na dobu 2 až 8 týdnů, výkon fotbalově prospěšné činnosti, nebo peněžitou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Tímto krokem FAČR reaguje na současné trendy ve světě fotbalu, kde mnoho osob veřejně komunikuje přes sociální sítě a někdy mohou jejich komentáře překročit hranice vhodného chování. Jako příklad lze uvést nedávná vyjádření hráče Daniela Turyny na Instagramu. Obdobná pravidla byla zavedena i do § 45, který se věnuje chování vůči delegovaným osobám.

Neoprávněný start

Nová změna zasáhla také § 50 DŘ, kde byl přidán odst. 4. Tento odst. nově definuje, co se považuje za neoprávněný start v utkán – pokud hráč v jednom soutěžním ročníku nastoupí za tři a více různých klubů, což je v rozporu s Přestupním řádem FAČR. Toto pravidlo klade důraz na regulaci častých přestupů hráčů mezi kluby během jedné sezóny, což může mít vliv na integritu a stabilitu soutěží.

Urážky a hanobení

§ 54 DŘ byl rozšířen o nový odst. 1, který předepisuje tresty za veřejné hanobení nebo i neveřejné jednání, při kterém je vůči osobě použito hanlivých, výhružných, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících, ponižujících nebo pomlouvačných výroků, posunků nebo gest. Za takovéto jednání lze nyní uložit zákaz činnosti na dobu 2 až 4 týdny, výkon fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutu až do výše 100 000 Kč. Původně bylo podobné jednání penalizováno „pouze“ v případech, kdy bylo motivováno rasou, etnickým původem, národností, pohlavím, sexuální orientací, věkem, zdravotním postižením, náboženským vyznáním, vírou či světovým názorem, nebo jinou zvlášť zavrženíhodnou pohnutkou.

Tyto specifické důvody nyní tvoří obsah odst. 2. Pokud se jednání dle odst. 1 dopustí osoba z důvodu uvedeného v odst. 2, hrozí jí zákaz činnosti na dobu od 1 měsíce až do 15 let, opět může být nařízen výkon fotbalově prospěšné činnosti, nebo peněžitá pokuta až do výše 250 000 Kč. Toto zpřísnění trestů, zejména ve vztahu k urážkám s rasovým či podobným kontextem, je vzhledem k nulové toleranci takových jednání ve fotbalu zcela na místě a představuje krok správným směrem.

Maření výkonu rozhodnutí

Novela zasáhla i § 60 DŘ, kde je definován trest za maření nebo podstatné ztěžování výkonu rozhodnutí, přijatého podle DŘ nebo Procesního řádu FAČR. Dříve byl v § 60 odst. 1 uvedený výčet skutkových podstat, které zahrnovaly (a) vykonávání činnosti, která byla zakázána nebo pro kterou bylo odňato oprávnění, nebo kterou osoba již nemá právo vykonávat, (b) dopouštění se jednání závažně mařícího účel uloženého trestu, (c) nesplnění povinnosti stanovené vykonatelným rozhodnutím, (d) neuhrazení závazků vyplývajících z vykonatelného rozhodnutí po výzvě příslušného orgánu, (e) záměrný přestup do jiného klubu a návrat do mateřského klubu v téže přestupní periodě za účelem obcházení disciplinárního trestu. Nově byla tato písmena rozšířena o další dvě, která dále specifikují, kdy se jedná o maření výkonu rozhodnutí, a to v případech (f) umožnění potrestanému vykonávat činnost nebo funkci, která mu byla zakázána pravomocným rozhodnutím, nebo jinak usnadnění obcházení uloženého trestu, a/nebo (g) umožnění osobě uvedené na listině osob, které se nemohou stát členy FAČR podle Stanov FAČR, vykonávat jakoukoliv činnost spojenou s FAČR.

Tato rozšíření mají zabránit praktikám, kdy by osoby pod sankcemi vykonávaly zakázané činnosti pod jinými názvy funkcí nebo v uměle vytvořených pozicích v rámci klubů. Předpis známý jako Klubová licenční pravidla určuje, kdo z funkcionářů a zaměstnanců klubu musí být členem FAČR. Díky tomu by kluby mohly být motivovány vyhnout se členství některých svých funkcionářů ve FAČR, aby byli částečně vyjmuti z dosahu disciplinárních opatření dle § 5 DŘ.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Porušení licenčních pravidel

Zůstáváme u Klubových licenčních pravidel, když byl do DŘ přidán nový § 69e. Tento § specifikuje tresty pro kluby, které poruší pravidla týkající se dokončení infrastruktury v termínech a podmínkách stanovených v přílohách Klubových licenčních pravidel. Za takovéto porušení mohou být kluby penalizovány peněžitou pokutou až do výše 5 000 000 Kč. Toto ustanovení od FAČR vysílá jasný signál o nepřipustitelnosti nedostatečně vybavených stadionů a porušování pravidel finanční fair play, zejména vzhledem k tomu, že od příští sezony bude ve hře mnohem více, ale standardy pro infrastrukturu a finanční správu zůstávají prioritou.

Porušení povinnosti aktualizace údajů

Porušování řádů je nežádoucí u všech relevantních dokumentů FAČR, a tak nový § 69d DŘ přidává pravidlo, že klub, který poruší svou povinnost týkající se aktualizace fotografií svých členů v informačním systému FAČR dle § 23 odst. 10 Evidenčního a registračního řádu FAČR, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 Kč. Tato změna směřuje k funkčnímu a přehlednému informačnímu systému bez zastaralých údajů.

Matchfixing

Vrátíme-li se o několik ustanovení nazpět, zjistíme, že § 64 ĎR byl přejmenován z „Narušení regulérnosti soutěže či utkání“ na „Matchfixing“. Změnilo se též znění jeho odst. 1, které původně stanovilo: „Kdo poškozuje nebo by mohl poškodit regulérnost utkání či soutěže tím, že: a) jedná způsobem, který může mít nepatřičný vliv na výsledek utkání nebo soutěže, b) se podílí přímo či nepřímo na sázení nebo podobných aktivitách souvisejících s utkáním, c) užije nebo poskytne informace, které nejsou veřejně přístupné a které získal s využitím svého postavení ve fotbalu, nebo d) navádí nebo podporuje další osoby k protiprávnímu jednání v utkání s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí osoby, bude potrestán zákazem činnosti až na deset let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na deset let, vyloučením z FAČR, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 500 000 Kč.“ Uvedený odst. byl nově rozšířen i na toho „kdo sám nebo prostřednictvím jiného, jednáním nebo opomenutím, ovlivní utkání nebo jeho část s cílem odstranit úplně nebo částečně nepředvídatelnou přirozenost průběhu nebo výsledku utkání za účelem získání neoprávněné výhody pro sebe nebo jiného.“

Taktéž byla zvýšena horní hranice peněžité pokuty na 1 000 000 Kč.

Nedovolené sázení

V souvislosti s výše uvedeným byl přidán také § 64a DŘ, který stanoví zbrusu nový disciplinární přestupek a tím je nedovolené sázení. Nově je tak stanoveno, že osoba, která se jakýmkoli způsobem podílí na utkání či činnosti klubu, který se účastní konkrétního utkání, nesmí v rámci tohoto konkrétního utkání zúčastnit jakékoliv sázky. Porušení může být potrestáno zákazem činnosti až na 5 let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na 5 let nebo peněžitou pokutou až do výše 1 000 000 Kč. Stejným způsobem může být potrestán i ten, kdo poruší tuto povinnost prostřednictvím jiného, jiného navede nebo jinému poskytne informace, které nejsou veřejně přístupné a které získal s využitím svého postavení ve fotbalu.

Ochrana svědků

Rozsáhlého rozšíření se dočkal i § 97 DŘ, který obsahuje novelou nezměněný ods. 1, jenž říká, že každý člen FAČR je povinen se na předvolání disciplinárního orgánu dostavit a vypovídat o disciplinárním přečinu, pachateli a dalších okolnostech. K tomuto byl však přidán rozsáhlý odst. 2, jenž udává pravidlo, dle kterého pokud existuje důvodná obava, že by svědectvím osoby v disciplinárním řízení mohlo dojít k tomu, že by byla vystavena vyhrožování, fyzickému nebezpečí nebo k ohrožení její osoby blízké, může disciplinární orgán mimo jiné rozhodnout o opatřeních ochraňujících totožnost svědka. Mezi tato opatření může patřit mj. aby: „a) osoba nebyla v přítomnosti ostatních účastníků řízení identifikována; b) byla osoba předvolána bez zveřejnění předvolání na úřední desce příslušného disciplinárního orgánu; c) aby byl hlas této osoby zkreslen; d) osoba byla vyslechnuta mimo jednací místnost; e) osoba byla vyslechnuta písemně; f) popis skutku, který je uveden ve vyrozumění o zahájení řízení o disciplinárním přečinu dle § 89 odst. 2 písm. a) a b) neobsahoval informace, na základě kterých by bylo možné, byť i nepřímo identifikovat dotčenou osobu.“

Změnu je třeba vnímat velmi pozitivně. Doposud byla ochrana svědků v DŘ zcela opomíjena a její zavedení by mělo napomoci odbourání případných obav osob řádně svědčit.

Konec amnestie

Poslední podstatnou změnou, kterou uvádíme, je kompletní zrušení původního § 119a DŘ, který zakotvoval možnost udělení amnestie uložených disciplinárních trestů a zastavení disciplinárních řízení Výkonným výborem FAČR.

Závěr

Značné množství změn zaznamenaly také další řády FAČR, avšak těm se vzhledem k jejich obsáhlosti budeme věnovat brzy v samostatném článku. DŘ, společně s několika dalšími řády, patří mezi základní stavební kameny fungování českého fotbalu. Výše uvedené změny pak představují vesměs krok kupředu a adaptaci na nejnovější trendy ve fotbalovém světě. Obsah DŘ by určitě měl dobře znát každý, kdo v tuzemském fotbalovém prostředí působí.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...