Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

SHA jen pro společníky?

V minulém díle jsme si představili tzv. Shareholders Agreement (zkráceně SHA), a to včetně výhod, které v sobě skrývá a nejčastějších důvodů pro její využití. Název tohoto smluvního dokumentu nás nechává v přesvědčení, že se jedná o dohodu ryze mezi společníky obchodní korporace. Překvapivě však tento závěr není správný.

Situace, kdy k SHA přistupují osoby, které nejsou společníky dané obchodní korporace, tzv. nespolečníci, jsou tématem tohoto vydání rubriky Shareholders Agreement.

Prvně je třeba konstatovat, že primárním účelem SHA je skutečně úprava vztahů v obchodní korporaci mezi jejími společníky

Možnost jejího využití i pro nespolečníky však vyplývá z právního základu SHA. Připomínám, že SHA nemá korporátní, ale kontraktuální charakter. Jinými slovy jde „pouze“ o smlouvu ukládající práva a povinnosti svým účastníkům bez ohledu na to, kdo jimi je.Nejčastěji se stávají stranou SHA nespolečníci, kteří mají zájem stát se společníky obchodní korporace v krátkém až střednědobém horizontu.

Řešit vztahy s nespolečníky ještě před reálným nabytím obchodního podílu je velmi chytré a zcela jistě praktické

Ze zkušeností víme, že obecně se pravidla nastavují snadněji na začátku spolupráce než v jejím průběhu. SHA tak mohou uzavřít zakladatelé obchodní korporace před jejím založením, kdy výhodou je jistota, že pravidla svého fungování mají pak dopředu nastavena a společenská smlouva pak v nezbytných bodech kopíruje znění SHA, aby s ní byla zcela v souladu. Obdobný postup nastává i při přistupování nových společníků do obchodní korporace. SHA v takovém případě neupravuje pouze vzájemná budoucí práva a povinnosti společníků, ale také metodiku přistoupení nového společníka a vhodně tak doplňuje smlouvu o převodu podílu. Důležité je upozornit, že SHA by měla vždy zavazovat její smluvní strany, aby v případě prodeje podílu ve společnosti zajistily, že nabyvatel podílu před jeho nabytím povinně přistoupí k SHA. V opačném případě by byla narušena nezbytná kontinuita fungování pravidel společnosti, na kterou by změna na pozici společníků neměla mít vliv (pokud se všichni nedohodnou jinak).

Méně častou variantou uzavírání SHA mezi společníky a nespolečníky je alternativní tiché společenství

Tichá společnost je v občanském zákoníku upravena v §2747 a násl., které upravují vztahy mezi tichým společníkem a podnikatelem, a to včetně vkladů tichého společníka a podílu na zisku. SHA se k tiché společnosti jeví skvělou alternativou, která umožňuje výrazně větší flexibilitu.Na základě § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je možné stanovit společenskou smlouvou, že zisk může být rozdělen i mezi jiné osoby než společníky. V rámci SHA je pak možné zavázat stávající společníky, aby na úrovni valné hromady přijímali pouze taková rozhodnutí, která jsou schválena i na základě hlasů nespolečníků. Limitem zde samozřejmě zůstávají dobré mravy, regulace v rámci § 71 a násl. Zákona o obchodních korporacích, jakožto i nemožnost domáhat se neplatnosti právního jednání společníků, kteří by z rozhodování nespolečníka vyloučili v rozporu s SHA. Právo na náhradu škody z porušení smlouvy, tedy SHA, tím však dotčeno není, stejně jako tak právo na náhradu případně sjednané smluvní pokuty.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Řadu otázek však do výše uvedených postupů přináší povinnost evidence skutečných majitelů na základě zákona č. 37/2021 Sb.

Z dikce zákona vyplývá, že i nepřímý vliv na hlasovacích právech a/nebo zisku je důvodem pro zápis takové osoby do evidence skutečných majitelů. Odráží to smysl a účel evropské směrnice proti praní špinavých peněz, která byla do uvedeného zákona transponována. Zmíněný nepřímý vliv nemusí plynout pouze z korporátních struktur, ale také z jiných smluvních ustanovení, ze kterých by bylo složité a bezdůvodné SHA vyjímat. Klienty proto vždy upozorňujeme, že nelze bez dalšího předpokládat, že by SHA mohla fungovat jako dlouhodobá ochrana před zveřejněním skutečných majitelů společností. Jak však bude obchodní rejstřík přistupovat k některým složitějším situacím, kdy některé osoby budou skutečnými majiteli pouze po určité okamžiky – např. v závislosti na plnění KPIs dle SHA – zůstává ve hvězdách.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...