Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

SHA: Důvěrnost! Neformálnost! Flexibilita!

Shareholders Agreement, ve zkratce SHA, by šla volně přeložit do češtiny jako smlouva mezi společníky, akcionářská smlouva či partnerská dohoda. Hovoříme o smlouvě, kterou si společníci upravují pravidla vzájemného fungování v obchodní korporaci nad rámec upravený zákonem o obchodních korporacích či korporátních dokumentech přijímaných na jeho základě.

Shareholders Agreement je ve své podstatě mezinárodním typem smluvního dokumentu

Pochopitelně musí vždy respektovat lokální mandatorní náležitosti fungování obchodních korporací. Soudní rozhodnutí často postavení SHA v jednotlivých právních řádech upevňují a pomáhají s pochopením jejího správného zařazení. V konečném důsledku se tak děje ve všech rozhodnutích, která dopadají na smluvní volnost společníků a stanovují mantinely pro variabilní úpravu vztahů a procesů v obchodních korporacích. S SHA se tak dnes setkáme napříč všemi kontinenty. Tato univerzálnost a mezinárodnost je pochopitelně nekonečným zdrojem inspirace i pro nás v Česku. SHA není nezbytným dokumentem ani krokem, bez kterého se v podnikání neobejdete. Dokáže však velmi efektivně upravit vztahy v obchodní korporaci. Konkrétních důvodů a výhod, pro které je vhodné její uzavření zvážit je celá řada. První spatřuji v možné důvěrnosti a know-how některých procesů, které si společníci rozhodnou interně nastavit. SHA není třeba vkládat do sbírky listin ani kdekoli jinde uveřejňovat. Velmi podstatná je neformálnost a flexibilita SHA. Pravidla v SHA nastavená, která by měla trestněprávní rovinu anebo byla v rozporu s kogentními ustanoveními dotčených právních předpisů, by byla pochopitelně neplatná či v lepším případě nevymahatelná. Nad tento rámec se však fantazii společníků, co do nastavení vzájemných práv a povinností a pravidel fungování jejich obchodní korporace, meze nekladou. Příkladem mohou být složité vzorce upravující dělení zisku v závislosti na výkonu a nikoli velikost podílu.[1] Řada dalších výhod se pak také odvíjí od jurisdikce, pod kterou obchodní korporace spadá. SHA tak může například upravovat nad rámec zákona soudní příslušnost či arbitrážní doložky anebo řešit ochranu minoritních akcionářů v případech, kdy je úprava zákona nedostatečná či nevhodná pro daný případ. Mezi korporátní dokumenty SHA neřadíme.

Z pohledu práva se jedná o „pouhý“ závazek společníků, kteří SHA uzavřeli, se nějakým způsobem vzájemně chovat a nést odpovědnost za porušení svých povinností

Odpovědnost spočívá v povinnosti hradit případně vzniklou škodu anebo smluvní pokutu v důsledku takového porušení. Důležité je mít neustále na mysli vztah SHA ke společenské smlouvě. SHA by s ní nikdy neměla být v rozporu, a proto téměř bez výjimek obsahuje závazek společníků udržovat společenskou smlouvu ve znění, které je s SHA v souladu. Postup v rozporu se společenskou smlouvou vede totiž zpravidla k neplatnosti takového jednání, zatímco porušení SHA k výše uvedeným důsledkům, avšak bez vlivu na platnost takového jednání. SHA je tedy pro společníky obchodní korporace „pouze“ jednou z možností. Zejména u nově zakládaných společností jí však nelze než doporučit. SHA je volbou, která dokáže velmi efektivně eliminovat budoucí problémy. Během své praxe jsem viděl řadu nadšených a velmi schopných lidí, kteří se rozhodli podnikat. Některé poháněla jejich předchozí zkušenost, jiné jejich vzdělání a v mnoha případech šlo o společné nadšení přátel, kteří chtěli něco změnit či začít něco nového vyrábět. Bohužel, nezanedbatelná většina z nich skončila velmi tvrdě na první či druhé překážce. Následky v podobě např. zablokované valné hromady, ztráty motivace a chuti podnikat či existence společníka, který ve své podstatě obchodní korporaci nic nepřináší a pouze parazituje na činnosti a aktivitě ostatních, pak končí buď likvidacemi společností a snů anebo širokými kompromisy, které se blíží spíše tzv. „lose-lose“ než „win-win.“ Zjednodušeně řečeno i v podnikání platí, že pořádek dělá přátele.

Prostřednictvím SHA jde zabezpečit, aby v businessu sklízeli ti, kdo zasejí a nikoli pouze ti, kdo vlastní pole

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V dalších dílech této nové rubriky legalTV.cz postupně rozebereme jednotlivá ustanovení, která jsou pro SHA typická, a to včetně výhod a nevýhod jejich různých variant.

[1] Touto problematikou se budeme zabývat v některém z příštích vydání rubriky Shareholders Agreement.
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...