Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Přistoupení k SHA – společník na zkoušku?

V předchozích dílech jsme řešili samotnou podstatu smluvního instrumentu tzv. Shareholders Agreement (zkráceně SHA), obecné důvody pro jeho využití a alternativy jeho uzavírání osobami odlišnými od společníků obchodní korporace. V tomto díle se pak zaměříme na ustanovení SHA řešící možnosti akvizice podílu ve společnosti, a tedy přistoupení novým společníkem ke společnosti a SHA.

Hned na úvod daného tématu se nabízí otázka, proč bychom měli řešit vstup společníka jakkoli nad rámec běžně uzavíraných dohod o převodu obchodního podílu (zkráceně SPA) či vedle jiné formy používané pro vstup společníka do společnosti, např. navýšení základního kapitálu

Odpověď na tuto úvahu je podobná jako při porovnávání rozdílů mezi společenskou smlouvou a SHA. I v tomto případě bude korporátní dokument klíčový, avšak SHA nabídne jeho vhodný doplněk v rámci své diskrétnosti a variabilních nastavení vztahů. Nezanedbatelným aspektem je také skutečnost, že pokud si společníci obchodní korporace SHA mezi sebou v minulosti již uzavřeli, tak budou zpravidla vázáni, aby zajistili, že jakýkoli nový či další společník se k SHA připojí ještě před nabytím obchodního podílu ve společnosti. Načasovaní tohoto kroku je důležité především s ohledem na jistotu práv a povinností stávajících společníků. Stejně tak zkušenost jasně říká, že se vždy podmínky (resp. případné úpravy SHA) řeší snadněji před začátkem spolupráce než v jejím průběhu.

Pro vyzkoušení si spolupráce a fungování s novým společníkem může být vhodné použití ustanovení o zkušební době

SPA pro tyto účely někdy používá možnost zpětné koupě. Nabytí podílu na zkoušku formou zvýšení základního kapitálu je pak ještě složitější. SHA však může stanovit klíčové ukazatele a metodiku jejich vyhodnocování. Role společníků, zejména pak ve společnosti s ručením omezeným, je totiž v praxi jen zřídkakdy limitována na pasivní výkon vlastnického práva a z něho plynoucí případné plody. Většinou se od společníků, lhostejno zda působících i na pozici statutárních orgánů či nikoli, očekává mnohem více.

Tuto skutečnost si snadno ověříte například položením dotazu několika start-upistům

Většina z nich vám sdělí, že v případě investora nehledají „pouze“ peníze, ale především partnera, který jim pomůže se strategií a otevíráním nových příležitostí. V SHA lze tato očekávání kvantifikovat co do rozsahu i času. Pokud nový společník očekávání nenaplní, tak může být na základě SHA vyzván k prodeji svého podílu za podmínek v SHA předem uvedených, tj. většinou za cenu stejnou nebo nižší, než za kterou podíl nabyl.

V případě, že tak společník v rozporu s SHA neučiní, pak může být povinen k úhradě smluvní pokuty, popř. k jiným sankcím, které SHA opět předem definuje

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Netřeba připomínat, že nevhodná volba nového parťáka ať již z důvodu chybného odhadu jeho vlastností pracovních či lidských, anebo z důvodu nenaplněných očekávání, je velmi běžným důvodem pro ukončení podnikání. S SHA lze tuto negativní příčinu eliminovat.

Obdobně zajímavou alternativou může být zkušební doba před nabytím podílu

Opět lze kvantifikovat časově i obsahově vzájemná očekávání a vyhodnocovat jejich naplnění. Rozdílem však je, že novému společníkovi vznikne právo za v SHA předem stanovených podmínek podíl od ostatních společníků nabýt, a to v případě, že naplní předvídaná kritéria. Opět mu vzniká právo na náhradu škodu, smluvní pokutu či jiné plnění v SHA stanovené pro případ, že by ostatní společníci podíl převést odmítli. Velkou výhodou této úpravy v SHA oproti například smlouvě o společném záměru či předkupní smlouvě je možnost stanovit stávajícím společníkům povinnost při výkonu valné hromady zohledňovat ve stanoveném poměru také názor/hlas v budoucnu přistoupivšího nového společníka v době, kdy společníkem ještě není. Formou SHA lze tak „nasimulovat“ běžný vztah společníků a v časově omezené době si vyzkoušet, zda je zamýšlená volba opravdu správná či nikoli.

Závěrem pro jistotu dodávám, že SHA je vhodným doplňkem SPA, avšak neslouží jako její náhrada. Uspět u rejstříkového soudu s návrhem na zápis změn souvisejících s převodem obchodního podílu v obchodní korporaci na základě SHA by bylo velice obtížné, ne-li nemožné (např. v situaci, kdyby podpisy společníků na SHA nebyly ověřeny, což je zcela běžná praxe).

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...