Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Na co ještě nezapomenout?

V naší rubrice „SHA“ jsme se postupně seznámili se všemi podstatnými důvody, pro které se vyplatí v rámci obchodních vztahů v obchodní korporaci zvážit její uzavření. Probrali jsme různé varianty nastavení, a to včetně jejich výhod a nevýhod. V dnešním, závěrečném, díle naší rubriky si stručně shrneme další možná ustanovení, která byste měli mít na paměti. Pokud se pro SHA rozhodnete. Samozřejmě jde však pouze o ukázkový výběr – možnosti SHA jsou totiž téměř neomezené.

Orgány společnosti

Jejich způsob rozhodování, kvora a pravomoci jsou primárně stanovené přímo zákonem a společenskou smlouvou. SHA však může tato pravidla vhodně a zároveň skrytě dokreslovat. Ne vždy je např. vhodné, aby bylo zřejmé, že má jeden ze společníků, lhostejno z jakých důvodů, větší rozhodovací pravomoci, než jaký je jeho podíl. Toto právo tedy můžeme upravit v rámci SHA a zavázat ostatní společníky, aby jej respektovali. A dle něj na valné hromadě hlasovali.

Finální nastavení v tomto případě však vždy doporučuji nechat zkontrolovat advokátem

To z toho důvodu, aby nedošlo k porušení jiných předpisů a společníci nebyli při svém rozhodování neoprávněně ovládáni.

Platnost

Musí být vždy nastavena tak, aby SHA platila po celou dobu trvání působnosti společníků ve společnosti. Existují i případy, kdy dochází k automatickému ukončení SHA po splnění určitých předem daných kritérií růstu. Jedná se však spíše o výjimky. Důležité tedy je mít vždy pod kontrolou, co se stane, když společník vypoví SHA (měl by být povinný za předem daných podmínek vždy nabídnout svůj podíl k převodu na ostatní společníky). Nebo převede řádně svůj podíl ve společnosti na třetí osobu (měl by být povinný vždy předem zavázat nabyvatele jeho podílu k přistoupení k SHA).

Odpovědnost

To je klíčové slovíčko. Žádné ustanovení nemá váhu, pokud není třeba nést odpovědnost v případě jeho porušení. V prvních dílech naší rubriky jsme se zabývali otázkou dopadů porušení SHA. Víme tedy, že i postup na valné hromadě v rozporu s principy SHA nezpůsobuje neplatnost takového jednání.

Vždy tedy „pouze“ povede k nároku na náhradu škody

Pro zvýšení podnikatelské jistoty je proto vhodné v rámci SHA upravit, která její porušení jsou natolik podstatná pro ostatní společníky, že by měla vést buď v povinnosti uhradit smluvní pokutu či dokonce k povinnosti převést svůj podíl na ostatní společníky za předem daných podmínek. Při vyjednávání SHA se nenechte odbít druhou stranou a její argumentací, že „to se přeci nemůže stát.“ Právě ve vztahu k ustanovením, jejichž porušení se nemohou stát, by snad neměl být problém se na smluvní pokutě dohodnout.

Rozhodné právo

Je velmi podstatné především v případě uzavírání SHA se zahraničními subjekty. Popř. při uzavírání SHA řídící práva společníků zahraniční obchodní korporace.

Český právní řád nestanovuje povinnost, aby SHA k české obchodní korporaci muselo být podřízeno českému právu

Volba práva je tedy zcela na smluvních stranách. Tato volba by však měla být citlivě posuzována s ohledem na způsob řešení sporů. Nic není nemožné. Ale nechat si např. rozhodovat spory z SHA dle českého práva německými soudy je zbytečně zdlouhavé. A samozřejmě také administrativně a finančně náročné. Pokud tedy zvolíte české právo jako rozhodné a z důvodu účasti zahraničních společníků nebudete preferovat řešení sporů před českými soudy, pak doporučuji využít některou z arbitrážních doložek.

Osobně považuji za velmi vhodné nechat spory rozhodovat dle Rozhodčích pravidel Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC) při Rakouské spolkové hospodářské komoře

Nejedná se však pochopitelně o jedinou možnost, ale naopak o jednu z mnoha. Finální rozhodnutí by však mělo být vždy konzultováno s někým, kdo má již s daným způsobem rozhodování sporů zkušenost. Aby se společníci nedostali zbytečně do situace, že jakékoli rozhodování jejich sporů bude finančně náročnější než jeho hodnota.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Důvěrnost

Resp. její ochrana, má v případě SHA zvláštní význam. Řada právníků dnes používá ustanovení o ochraně informací. Uvádí se ve smlouvě preventivně ve všech smluvních instrumentech. Tato prevence jistě neuškodí, ale mnohdy je opravdu zbytečná.

Pro účely SHA je ochrana jejího obsahu však naopak zcela zásadní

Důvody k tomuto závěru jsou hned dva. Jednak SHA často obsahuje závazky společníků, které si společníci z různých důvodů nepřejí zahrnout přímo do společenské smlouvy. Nechtějí, aby pravidla jejich hry mohla být každým odhalena. Zároveň pak SHA často funguje jako určitá příručka/kuchařka a obsahuje tedy přesná pravidla fungování obchodního modelu. Za ním společníci vidí již existující či budoucí úspěch společnosti. Zveřejnění informací, které se dotýkají kteréhokoli z těchto dvou aspektů může být pro společníky nepříjemné. Zároveň je ale skutečně způsobilé ohrozit podnikatelský záměr. Věřím, že vám rubrika SHA ve svých sedmi dílech pomohla blíže nahlédnout na tento skvělý smluvní instrument. V právu, stejně jako v jakékoli jiné oblasti podnikání, platí, že kdo se umí podívat vně zaběhlých předpokladů, má zpravidla širší možnosti a konkurenční náskok.

A právě i díky dobře nastavené a uzavřené SHA může být váš business přehlednější, dynamičtější a především úspěšnější.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...