Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Jak přihlásit evropskou ochrannou známku

Přihláška ochranné známky Evropské unie (EU) je relativně jednoduchý proces. Právní úpravu ochranných známek EU nalezneme v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“). Pro přihlášení ochranné známky do registru ochranných známek není třeba Nařízení komplexně studovat. Veškeré praktické informace týkající se přihlášení a zápisu ochranné známky EU lze totiž nalézt na internetových stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“).

Co si představit pod pojmem ochranná známka EU?

Ochranná známka je v obchodních kruzích už takřka nepostradatelným prvkem, který zajišťuje ochranu pro slogany, loga, obchodní značky a jiné unikátní prvky, které podnikatele odlišují od konkurence a definují jeho značku a identitu.

Celkem je tak možné za poplatek v celkové výši 900 EUR získat ochranu svého loga nebo obchodní značky

Ochranná známka EU je jedním z významných přínosů, který zajistila harmonizace práva na úrovni Evropské unie, jelikož za „jediný“ registrační poplatek umožňuje registraci ochranné známky poskytující ochranu na území všech členských států Evropské unie – tedy s pokrytím celého evropského trhu, čítajícího přibližně 500 milionů spotřebitelů. Registrace ochranné známky EU je tak pro podnikatele zamýšlející vstup na evropský trh naprosto ideálním řešením. Ochranná známka EU poskytuje svému vlastníku ochranu ve všech (stávajících i budoucích) členských státech Evropské unie. Poplatek za zápis této ochranné známky je také vcelku příznivý.

Základní poplatek pokrývající jednu třídu výrobků a služeb Niceského třídění je 850 EUR. Poplatek za druhou třídu výrobků a služeb je 50 EUR a poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb činí 150 EUR. Celkem je tak možné za poplatek v celkové výši 900 EUR získat ochranu svého loga nebo obchodní značky ve vztahu ke dvěma třídám výrobků a služeb. Jen pro srovnání, před příchodem ochranné známky EU bylo pro pokrytí celé EU nutné provést registraci ochranné známky v každém členském státě zvlášť a zaplatit za to příslušný poplatek, což si asi každý dokáže představit, jak finančně i časově náročná takováto administrativa musela být. Ochranná známka EU je standardně platná 10 let a její platnost je možné obnovit – vždy na dalších 10 let.

Nejběžnější bývají ochranné známky složené buď ze slov, obrazů (grafiky), nebo z kombinace obou uvedených prvků.

Ochranná známka EU svému vlastníku dává výhradní právo označovat určité výrobky nebo služby, pro které je zaregistrována (jako třeba farmaceutické výrobky, potraviny nebo elektronika), určitým unikátním označením (jako např. firemním logem nebo obchodní značkou), a současně zamezuje jiným osobám pro takto registrované výrobky a služby používat označení, které by s ochrannou známkou mohlo být totožné nebo zaměnitelné.

Ochrannou známkou EU může být takřka jakékoli označení, včetně například slov, číslic, grafických či zvukových vyobrazení, barev, různých tvarů nebo zvuků, a to v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Nejběžnější samozřejmě bývají ochranné známky složené buď ze slov, obrazů (grafiky), nebo z kombinace obou uvedených prvků.

Proces přihlášení ochranné známky EU

Samotný proces přihlášení ochranné známky EU je velice jednoduchý. Přihláška ochranné známky EU se vypracovává a podává elektronicky (online) k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) s potřebnými přílohami, které představuje především vyobrazení přihlašované ochranné známky. Proces registrace je členěn do tří částí, kterými jsou fáze průzkumu přihlašované ochranné známky, kdy dochází k přezkoumání formálních náležitostí přihlášky a jejího souladu s podmínkami Nařízení.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Dále fáze podání námitek proti zápisu ochranné známky a poté samotný zápis ochranné známky do rejstříku. Ve fázi pro podání námitek, která trvá tři měsíce, mají totiž dotčené osoby (zpravidla vlastníci stejné či podobné ochranné známky) právo podat proti přihlášce námitky.

Pokud k podání námitek dojde, bude přihlašovaná ochranná známka předmětem tzv. námitkového řízení, ve kterém přihlašovaná známka musí uspět, tak aby mohla být zaregistrována. Námitkové řízení zpravidla značně protahuje registrační proces a představuje riziko, že k zápisu přihlašované ochranné známky nakonec vůbec nedojde. Z toho důvodu je vhodné si před podáním přihlášky ochranné známky EU udělat ve veřejném rejstříku ochranných známek hloubkovou rešerši stejných nebo podobných zapsaných ochranných známek pro zvolené třídy výrobků a služeb tak, aby se námitkovému řízení v ideálním případě zcela předešlo. Za předpokladu splnění stanovených podmínek je možné zápis ochranné známky provést i v tzv. „fast track“ režimu, což je zrychlený proces prvotní fáze průzkumu přihlašované ochranné známky. Tento „fast track“ režim je velmi praktický a lze jej jen doporučit, jelikož registrační proces významně urychlí. V průměru je nicméně stále nutné počítat minimálně s 6 měsíční délkou registračního procesu.

Závěr

Zápis ochranné známky EU bezesporu skýtá řadu výhod. Kromě již zmíněného pokrytí celého území Evropské unie je třeba zdůraznit především skutečnost, že k zápisu ochranné známky EU stačí jediná přihláška, kterou lze vyplnit relativně snadno a rychle on-line, a to jen v jednom jazyce. Toto je obrovská výhoda, která Vás ušetří od složitého administrativního procesu přihlašování a registrace národní ochranné známky v každé zemi Evropské unie zvlášť.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...