Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Jak na reklamaci zboží v roce 2023?

Dne 6. ledna 2023 se stala účinnou novela občanského zákoníku (dále jen „OZ“), která přinesla řadu podstatných změn, mimo jiné výrazným způsobem změnila pravidla pro uplatňování „záruky“.

Odpovědnost za jakost zboží při převzetí

Zákon stanoví, že prodávající má odpovědnost za jakost zboží při převzetí, tedy odpovídá kupujícímu za to, že zboží má v ten okamžik určité vlastnosti a je bez vad. Tato odpovědnost trvá 2 roky.

Nově platí, že pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to (vyvratitelná domněnka), že existovala již v době předání věci, tedy, že prodávající nesplnil bezvadně.

To spotřebitele staví do výhodnější pozice. V této době je totiž důkazní břemeno na prodávajícím a on musí prokázat, že zboží v době prodeje bylo v pořádku a poškození způsobil kupující. Po uplynutí této doby musí existenci vady v době prodeje prokázat kupující.

Co se stalo se „zárukou“

Zárukou rozumíme skutečnost, že věc bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tedy v době prodeje mohla být bezvadná, vada mohla vzniknout až později.

Do konce roku 2022 při prodeji věcí spotřebitelům platilo, že kupující byl oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Již v době nabytí účinnosti nového občanského zákoníku byly vášnivé debaty o tom, zda se jednalo o záruční odpovědnost či nikoliv. Nakonec zvítězil výklad, že se o záruku jednalo, jakkoliv to považujeme za problematické.

Nově ust. § 2165 odst. 1 OZ namísto slova „vyskytne“ užívá „projeví“, čímž je dán prostor odborné veřejnosti pro debatu o významu této změny.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Ani důvodová zpráva k zákonu do debaty světlo nevnesla. Dle jazykového výkladu tedy nově může kupující vytknout pouze vadu, která se na zboží ve výše uvedené lhůtě projeví, což dle našeho názoru znamená, že tuto vadu již zboží muselo mít v okamžiku převzetí. V prvním roce se dle výše uvedeného předpokládá, že zboží bylo vadné už při předání, avšak v druhém roce lhůty již tato vyvratitelná domněnka neplatí a kupují se tak dostává do složitějšího postavení. On je ten, kdo musí prokázat, že zboží užíval řádně a vada tak musela existovat již v okamžiku převzetí (př. byl použit nekvalitní materiál), jinak nebude mít na uznání reklamace nárok. Dle našeho soudu tak zákonná záruka na zboží neexistuje.

Existuje tedy záruční odpovědnost?

Ano, existuje. Prodávající se může dobrovolně zaručit kupujícímu, že ho v případě vady uspokojí nad rámec zákonných povinností, tedy např. prodlouží lhůtu k vytknutí vad.

Toto se stane prohlášením uvedeným na obalu, v listině (záruční list) nebo ujednáním ve smlouvě.

Zákonná úprava „záruky“ je nadále nejasná, doporučujeme pečlivě sledovat smluvní ujednání při koupi věci a v případě jakéhokoliv problému či nejasnosti, se obrátit na advokáta se žádostí o konzultaci.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...