Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdanění krátkodobého pronájmu bytu

Srpnový rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 6 Af 20/2020, je považován za průlomový pro určení zdanění krátkodobého pronájmu bytu např. v rámci platformy Airbnb. Soud se v daném řízení zabýval otázkou, zda takové příjmy dosažené fyzickou osobou, jsou příjmy z pronájmu zdaňované podle § 9 zákona o daních z příjmů, nebo zda jde o příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kterou fyzické osoby daní podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Finanční úřad zastával názor, že jde o příjmy z podnikání, naproti tomu osoba, která pronájem poskytovala, trvala na tom, že jde o příjmy z nájemného bez poskytování jakýchkoli dalších služeb, i když souhlasila s tím, že pronajímá několik bytů, a to právě prostřednictvím Airbnb.

Městský soud v Praze dal v předmětném rozhodnutí za pravdu správci daně

Vyšel z obsahových náplní živností a činnost pronajímatelky podřadil pod ubytovací služby, neboť podle vládního nařízení č. 278/2008 Sb. je náplní ubytovacích služeb poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízení, včetně bytových nebo rodinných domů.

Soud vycházel i z civilně právní úpravy a rozdílů mezi nájmem bytu k zajištění bytových potřeb nájemce podle § 2235 občanského zákoníku a smlouvou o ubytování dle § 2326 občanského zákoníku

Odkázal rovněž na judikaturu Ústavního soudu, který v nálezu sp. zn. II ÚS 544/2000 konstatoval, že potřeba bydlení nespočívá „pouze v přenocování, ale v celé komplexu zajišťování potřeb člověka v jeho materiální i duševní rovině.“ Soud dospěl k závěru, že jde o ubytovací služby, tedy podnikání ve smyslu § 7 zákona o daních z příjmů, pokud „se jedná o pravidelnou činnost, poskytuje se na relativně krátkou či předem vymezenou přechodnou dobu,  je nabízena způsobem, který svědčí o zacílení na osoby, které nehledají uspokojení bytové potřeby, ale potřeby přechodného ubytování – internet, tisk, letáky, kromě ubytování jsou poskytnuty i další služby jako úklid, neprovádění běžné údržby, cena je vázána na krátké časové období.“Rozhodnutí Městského soudu v Praze je odůvodněno velmi logicky a opírá se o soukromoprávní i veřejnoprávní úpravu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Co to znamená pro pronajímatele, který svůj byt či dům pronajímá přes Airbnb, Booking nebo podobným způsobem?

Ponecháme-li stranou, že by měl ohlásit živnost, z hlediska daňového musí takto dosažené příjmy zdanit podle § 7 zákona o daních z příjmů. Měl by se tedy registrovat k dani z příjmů (a současně se přihlásit jako živnostník ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění), a následně v zákonné lhůtě podávat přiznání k daním z příjmů a přehled zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.Může se rozhodnout, zda bude uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení příjmů ve skutečné (prokázané) výši nebo v paušální výši – ta je u živnosti 60 % ze zdanitelných příjmů, nejvýše však 1.200.000 Kč. Od 1. 1. 2021 má možnost vyřešit své daňové povinnosti paušální daní – ta se však týká jen případů, kdy jsou příjmy osoby samostatně výdělečně činné za kalendářní rok do jednoho milionu Kč a současně nesmí jít o plátce DPH. Paušální daň činí 5.469 Kč měsíčně a je v ní zahrnuto i pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...