Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Propan-butanové láhve jako bezprecedentní bezpečnostní riziko?!

V závěru srpna hlasovali senátoři o novele energetického zákona a mimo jiné také o dvou pozměňovacích návrzích k této novele, které se týkaly problematiky propan-butanových láhví.

První z pozměňovacích návrhů podal senátor Jiří Vosecký (klub Starostů a nezávislých). Požadoval v něm zrušit zákonný zákaz plnění propan-butanových láhví bez souhlasu jejich vlastníka. Druhý návrh podal senátor Marek Hilšer (taktéž z klubu Starostů a nezávislých). Ten chtěl naopak uvedený zákaz omezit jen na láhve s náplní nad dva kilogramy.

Ani jeden z podaných pozměňovacích návrhů nebyl přijat. Diskuze k nim však otevřela cestu možného řešení palčivých problémů v oblasti obchodu s propan-butanem

Již v minulém článku jsem zmiňovala těžkosti při prokazování vlastnického práva k obalovému kontu, a to nejenom v důsledku ne zcela povedené privatizace Českého plynárenského podniku, ale také nekalých praktik některých prodejců propan-butanu. Lze proto kvitovat, že oba senátní návrhy návrhy reflektovaly reálné problémy při určování vlastnictví konkrétních propan-butanových láhví a zejména fakt, že mnohé láhve byly a jsou volně prodejné a veřejnosti dostupné. Zásadně však již nelze souhlasit s tím, že by dvoukilové láhve měly představovat výrazně menší bezpečnostní riziko nežli jiné typy láhví, resp. že by propan-butanové láhve ve srovnání s jinými zařízeními měly být natolik nebezpečné, aby zákon mohl zakázat jejich vlastnictví spotřebiteli.

V této souvislosti je třeba říci, že i v současnosti jsou propan-butanové láhve různého objemu (včetně dlouhodobě nejfrekventovanějších a nejpoužívanějších 10 kg láhví) zákazníkům běžně prodávány

A to dokonce společnostmi – prodejci propan-butanu, kteří pod rouškou bezpečnosti brojí proti zákaznickým prodejům. Navíc dle § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení, platí, že žádost o provedení periodické bezpečnostní zkoušky je povinen podat vlastník propan-butanové láhve anebo osoba, která tuto láhev používá. Není tedy pravdou, že by povinnosti týkající se revizí láhví dopadaly toliko a výlučně na vlastníky. Jak často z určité části podnikatelského spektra mylně zaznívá.

Dále je třeba zdůraznit, že aktuální zmatečný stav naopak bezpečnost při manipulaci s tlakovými láhvemi zásadním způsobem narušuje

Mnozí prodejci propan-butanu zejména z řad velkých společností totiž formálně uplatňují u svého obalového konta uzavřený systém pro zajištění opakovaného používání obalů, jehož nutnou podmínkou je vlastnictví propan-butanových láhví. Při splnění podmínek uzavřeného systému je pak možné provádět revize propan-butanových láhví v patnáctiletých, a nikoliv desetiletých lhůtách od poslední tlakové zkoušky tak, jak to závazně ukládají platné právní předpisy. Jak již však bylo uvedeno, zmínění prodejci propan-butanu u svých láhví zcela běžně připouštějí zastřené prodeje anebo směny, a to za situace, kdy pohyb obalového konta nijak nemonitorují.

U nemalého procenta tlakových láhví jsou tak prodlouženy lhůty pro revize o pět let, přestože podmínky uzavřeného systému pro zajištění opakovaného používání obalů prokazatelně splněny nejsou

Samostatnou otázkou je pak – ponecháme-li stranou zřejmou protiústavnost zákazu plnění propan-butanových láhví bez souhlasu vlastníka – to, zdali regulace vedená údajnou snahou eliminovat bezpečnostní rizika při manipulaci s tlakovými láhvemi obstojí při posuzování týchž rizik vyplývajících z manipulace s jinými zařízeními (expanzní nádoby na topení apod.) anebo například provozu automobilů.

Je třeba zopakovat, že v případě odstranění věty o zákazu plnění propan-butanových láhví bez souhlasu vlastníka z energetického zákona by láhve nemohl plnit kdokoliv (nekompetentní)

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Všechny plnírny, bez ohledu na vlastnickou strukturu či ekonomickou sílu, jsou odjakživa vázány stejnými povinnostmi. Plnírna nesmí naplnit propan-butanovou láhev, která neodpovídá normě. Plnírna je dozorována statní institucí, která jí vydá osvědčení na konkrétní pracovníky a oprávnění k plnění na firmu, a to na základě proškolení a doložení schválené a zkolaudované technologie a prověření mnoha dalších skutečností, jakými jsou například bezdlužnost či povolení celního úřadu. Celní úřad dále kontroluje plnění a dodržování stanovených podmínek. To, zdali propan-butanová láhev patří plnírně anebo se jedná o cizí láhev, nemá na bezpečnostní standardy při plnění žádný vliv.

Závěr

Není pochyb o tom, že se na trhu nacházejí rovněž plnírny, které porušují bezpečnostní předpisy.

V souvislosti se zákonnou regulací je však třeba se ptát, která opatření stát v posledních letech provedl za účelem eliminace těchto nekalých plníren, tedy především zdali provádí pravidelné kontroly (všech) plníren a s jakými výsledky

Stejně tak by bylo příhodné, aby stát zaměřil svoji pozornost na nelegální plnění propan-butanových láhví na čerpacích stanicích s LPG. Někteří provozovatelé těchto stanic totiž v honbě za vyššími výnosy plní propan-butanové láhve přímo ze stojanů na autoplyn, čímž vystavují nebezpečí nejenom sebe, ale celé široké okolí.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...