Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Oddlužení třikrát jinak (2. díl)

V tomto díle se zaměříme na to, za jakých podmínek dlužník splní podmínky oddlužení a dosáhne rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek v probíhajících oddluženích v závislosti na tom, kdy byl prohlášen úpadek.

Ač to tak na první pohled nevypadá, dochází stále ke snižování míry uspokojování věřitelů a posouvání hranic ve prospěch dlužníků

SKUPINA 1 (úpadek před 1. 7. 2017)

 • osvobození se přiznává jen na návrh dlužníka;
 • dlužník musí splnit všechny povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení;
 • dlužník musí své nezajištěné věřitele uspokojit alespoň do výše 30 % zjištěných pohledávek, nebo alespoň do výše 50 % zjištěných pohledávek při postupu podle § 398 odst. 4 IZ (tedy byla-li dlužníkovi dána možnost nižších, než zákonných srážek);
 • bude-li uspokojení nižší než 30 %, resp. 50 %, pak lze přiznat osvobození jen za podmínek, že to dlužník navrhne a prokáže, že nižšího uspokojení bylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil a že částka, kterou věřitelé obdrželi není nižší, než by se jim dostalo, kdyby byl úpadek řešen konkursem.
 • osvobození se však netýká peněžitého trestu či jiných majetkových sankcí stanovených v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
 • soud vyslechne dlužníka i insolvenčního správce

SKUPINA 2 (úpadek od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2019)

 • osvobození se přiznává i bez návrhu dlužníka;
 • dlužník musí splnit všechny povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení;
 • dlužník musí své nezajištěné věřitele uspokojit alespoň do výše 30 % zjištěných pohledávek, nebo alespoň do výše 50 % zjištěných pohledávek za stejných podmínek jako u skupiny 1
 • bude-li uspokojení nižší než 30 %, resp. 50 %, pak lze přiznat osvobození jen za stejných podmínek, jako u skupiny 1
 • osvobození se netýká stejných případů jako u skupiny 1
 • soud již nemusí slyšet dlužníka ani insolvenčního správce

SKUPINA 3 (úpadek od 1. 6. 2019)

 • osvobození se přiznává i bez návrhu dlužníka;
 • dlužník musí splnit všechny povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení;
 • dlužník nemusí splnit žádnou konkrétní procentní hranici pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů;
 • oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže:
 1. dlužník splatí 100 % nezajištěných pohledávek, včetně pohledávek podřízených;
 2. dlužník splatí 60 % nepodřízených nezajištěných pohledávek do 3 let od schválení oddlužení;
 3. dlužník po dobu 5 let trvání oddlužení neporuší svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů, přičemž platí zákonná domněnka, že povinnost neporušil, pokud splatil alespoň 30 % nepodřízených nezajištěných pohledávek
 4. dlužník s vyšší ochranou (tj. starobní důchodce, invalidní důchodce v II. a III. stupni a dlužník s dluhy, které jsou alespoň ze 2/3 z doby jeho nezletilosti) po dobu 3 let neporuší své povinnosti tak, že by mu oddlužení bylo zrušeno;
 • osvobození se netýká, kromě případů platných pro skupiny 1 a 2 nově i pohledávek na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Ze srovnání právních úprav vyplývá, že oddlužení je stále méně soudním procesem s konáním soudních jednání, protože procesní aktivita dlužníka se již nepředpokládá. Povinnosti dlužníků mizí a věřitelé dostávají méně.

Povinná míra splacení dluhů se nahrazuje povinností “vynakládat veškeré úsilí”

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

To, jestli dlužník vynakládal dostatečné úsilí na co nejvyšší uspokojení svých věřitelů, budou soudy hodnotit při ukončení oddlužení.Pokračování příští neděli

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...