Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Nová úprava bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními

Desítky let staré předpisy nejsou pro českou legislativu ničím výjimečným. Stejně tak neúměrné prodlevy při transpozici unijního práva.

Jedním z takovýchto legislativních reliktů byl bezesporu zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, který zůstal součástí českého právního řádu – byť v okleštěné podobě – celých 53 let. Vyhrazená technická zařízení definovaná ve zmíněném předpise byla rozvedena v navazujících prováděcích vyhláškách Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu [vyhlášce č. 18/1979 Sb. (TlZ – vyhrazená tlaková zařízení), vyhlášce č. 19/1079 Sb. (ZvZ – vyhrazená zdvihací zařízení), vyhlášce č. 21/1979 Sb. (PlZ – vyhrazená plynová zařízení), vyhlášce č. 73/2010 Sb. (ElZ – vyhrazená elektrická technická zařízení)]. Kromě toho se hojně uplatňovala i celá řada dalších zastaralých norem, zejména zavedená vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Pravidla z minulého století naprosto neodpovídala technické úrovni moderních zařízení, která kladou přirozeně vyšší nároky na odbornou kvalifikaci obsluh

V praxi se zcela běžně stávalo, že jedna organizace vydala stanovisko, které odporovalo stanovisku jiné organizace. Shora uvedený předpis č. 174/1968 Sb. byl nahrazen zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. července 2022 a změnil 16 stávajících předpisů (mezi nimi i zákon č.  251/2005 Sb., o inspekci práce, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zrušil 12 dosud platných norem.

Zákonodárce tak konečně zapracoval pravidla obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a po desítkách let marných diskuzích vyslyšel volání profesních asociací a odborné veřejnosti, které poukazovaly na nutnost nového přístupu k řešení požadavků na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při jejich používání

Jaké změny nová právní úprava přináší?

Zákon č.  251/2005 Sb. obdobně jako zrušený předpis č. 174/1968 Sb. specifikuje čtyři typy vyhrazených technických zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová, která se podle míry jejich rizika řadí do tříd, skupin a podskupin) a požadavky na jejich bezpečný provoz, vymezuje výkon státní správy v předmětné oblasti (vč. definice tzv. pověřené organizace pro oblast vyhrazených technických zařízení, kterou zůstává i nadále Technická inspekce ČR) a stanovuje podmínky odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a způsob jejich ověřování, resp. práva a povinnosti osob při uvedených činnostech.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dosavadní oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha budou platit nejdéle po dobu dalších 3 let, oprávnění od Technické inspekce ČR po dobu 5 let od nabytí účinnosti nového zákona

Na zákon č. 251/2005 Sb., který představuje obecný rámec povinností, pak navazují nařízení vlády, jež konkretizují požadavky na jednotlivé skupiny vyhrazených technických zařízení.

Závěr

Problematice se rozhodně vyplatí věnovat pozornost, neboť se dotýká v podstatě všech podnikatelských subjektů, ať již v průmyslu anebo drobném podnikání, a to při ochraně toho nejdůležitějšího, co máme – života a zdraví.

Autor: Zuzana Rennerová  
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...