Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Nová úprava bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními

Desítky let staré předpisy nejsou pro českou legislativu ničím výjimečným. Stejně tak neúměrné prodlevy při transpozici unijního práva.

Jedním z takovýchto legislativních reliktů byl bezesporu zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, který zůstal součástí českého právního řádu – byť v okleštěné podobě – celých 53 let. Vyhrazená technická zařízení definovaná ve zmíněném předpise byla rozvedena v navazujících prováděcích vyhláškách Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu [vyhlášce č. 18/1979 Sb. (TlZ – vyhrazená tlaková zařízení), vyhlášce č. 19/1079 Sb. (ZvZ – vyhrazená zdvihací zařízení), vyhlášce č. 21/1979 Sb. (PlZ – vyhrazená plynová zařízení), vyhlášce č. 73/2010 Sb. (ElZ – vyhrazená elektrická technická zařízení)]. Kromě toho se hojně uplatňovala i celá řada dalších zastaralých norem, zejména zavedená vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Pravidla z minulého století naprosto neodpovídala technické úrovni moderních zařízení, která kladou přirozeně vyšší nároky na odbornou kvalifikaci obsluh

V praxi se zcela běžně stávalo, že jedna organizace vydala stanovisko, které odporovalo stanovisku jiné organizace. Shora uvedený předpis č. 174/1968 Sb. byl nahrazen zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. července 2022 a změnil 16 stávajících předpisů (mezi nimi i zákon č.  251/2005 Sb., o inspekci práce, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zrušil 12 dosud platných norem.

Zákonodárce tak konečně zapracoval pravidla obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a po desítkách let marných diskuzích vyslyšel volání profesních asociací a odborné veřejnosti, které poukazovaly na nutnost nového přístupu k řešení požadavků na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při jejich používání

Jaké změny nová právní úprava přináší?

Zákon č.  251/2005 Sb. obdobně jako zrušený předpis č. 174/1968 Sb. specifikuje čtyři typy vyhrazených technických zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová, která se podle míry jejich rizika řadí do tříd, skupin a podskupin) a požadavky na jejich bezpečný provoz, vymezuje výkon státní správy v předmětné oblasti (vč. definice tzv. pověřené organizace pro oblast vyhrazených technických zařízení, kterou zůstává i nadále Technická inspekce ČR) a stanovuje podmínky odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a způsob jejich ověřování, resp. práva a povinnosti osob při uvedených činnostech.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dosavadní oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha budou platit nejdéle po dobu dalších 3 let, oprávnění od Technické inspekce ČR po dobu 5 let od nabytí účinnosti nového zákona

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Na zákon č. 251/2005 Sb., který představuje obecný rámec povinností, pak navazují nařízení vlády, jež konkretizují požadavky na jednotlivé skupiny vyhrazených technických zařízení.

Závěr

Problematice se rozhodně vyplatí věnovat pozornost, neboť se dotýká v podstatě všech podnikatelských subjektů, ať již v průmyslu anebo drobném podnikání, a to při ochraně toho nejdůležitějšího, co máme – života a zdraví.

Autor: Zuzana Rennerová  

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...