Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Návrh novely zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh novely zákoníku práce („ZP“) (momentálně v připomínkovém řízení). Novela má změnit např. pravidla home office, dohod o pracovní činnosti a provedení práce, informování zaměstnance o pracovním poměru („PP“) nebo doručování pracovněprávních dokumentů.

Ačkoliv je legislativní proces na začátku a lze očekávat úpravy návrhu, Tomáš Procházka a Peter Perniš z advokátní kanceláře Aegis Law vám již teď přináší základní přehled navrhovaných změn:

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Práce na dálku / home office („HO“):
 • Nutnost písemné dohody o HO, stanovení minimálního obsahu: místo, způsob komunikace, rozsah, pracovní doba, náhrada nákladů, doba trvání dohody, zajištění BOZP včetně kontroly BOZP.
 • Povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let nebo těhotné zaměstnankyně o výkon práce na HO (kromě vážných provozních důvodů nebo povahy práce, která HO neumožňuje). Tito zaměstnanci budou mít následně právo požádat o obnovení původních pracovních podmínek, čemuž bude muset zaměstnavatel vyhovět (kromě vážných provozních důvodů).
 • Možnost vypovědět dohodu o HO bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou (v případě dohody se zaměstnancem pečujícím o dítě nebo s těhotnou zaměstnankyní pouze z vážných provozních důvodů).
 • Nařídit HO bez předchozí dohody bude možné jen pokud tak stanoví stát (např. při pandemii).
 • Povinnost hradit zaměstnanci náklady na HO, a to ve výši min. 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Částka se bude měnit vždy od 1. ledna.
 • V případě práce s využitím internetu povinnost zaměstnavatele zajistit IT vybavení potřebné pro práci na HO (kromě výkonu práce zaměstnancem pomocí svého vlastního vybavení), a zajišťovat ochranu dat.
 • Možnost zaměstnance požádat o umožnění práce na HO. Nevyhovění bude zaměstnavatel muset písemně odůvodnit.
Dohody o pracovní činnosti a provedení práce:
 • Povinnost zaměstnavatele písemně rozvrhovat týdenní pracovní dobu a informovat o ní zaměstnance min. 1 týden předem (dohodou lze zkrátit).
 • Dodržování max. rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u DPČ se bude posuzovat max. za období 26 týdnů po sobě jdoucích (místo dosavadních 52). Možnost prodloužit v kolektivní smlouvě na 52 týdnů.
 • Nárok dohodářů na dovolenou. Na dohodáře se bude nově vztahovat také úprava pracovní doby a doby odpočinku, překážek na straně zaměstnance, mzdy / náhrad za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu.
 • Právo dohodáře požádat zaměstnavatele, aby písemně odůvodnil výpověď, bude-li mít za to, že dostal výpověď kvůli domáhání se svých práv vůči zaměstnavateli.
 • Možnost dohodáře požádat zaměstnavatele o uzavření pracovní smlouvy v případě práce na dohodu v předchozích 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců. Povinnost zaměstnavatele poskytnout do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.
Informování zaměstnance:
 • Povinnost písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech z PP do 7 dní od vzniku PP (dosud do 1 měsíce). Rozšíření seznamu povinně poskytovaných informací. Možnost informovat elektronicky, přičemž zaměstnanec musí mít možnost si informaci uložit nebo vytisknout.
 • Povinnost písemně informovat zaměstnance vyslaného do jiné země na víc než 4 po sobě jdoucí týdny o zemi a době vyslání, měně vyplácené mzdy a o dalších plněních. Při vyslání v rámci EU informovat o nároku na mzdu dle předpisů hostitelského státu, o cestovních náhradách (a dalších obdobných plněních) a o odkazu na oficiální web zřízený hostitelským státem pro tyto účely.
Digitalizace a doručování:
 • Přísná pravidla o elektronickém doručování se nově nebudou týkat vzniku a změn pracovního poměru a dohod.
 • Možnost uzavřít pracovní smlouvu, DPČ nebo DPP elektronicky (např. e-mailem). Zaměstnanec bude mít právo od takové smlouvy nebo dohody odstoupit do 7 dnů, nezačal-li již pracovat.
 • Změna při doručování některých důležitých dokumentů zaměstnanci i zaměstnavateli e-mailem (zejména skončení pracovního poměru a dohod). Zůstává nutnost předchozího písemného souhlasu zaměstnance s takovým doručováním. Pokud však zaměstnanec nebo zaměstnavatel převzetí písemnosti e-mailem nepotvrdí do 10 dnů ode dne jejího dodání, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty.
Obrácení důkazního břemene v některých soudních sporech:
 • Uvede-li zaměstnanec v soudním sporu o neplatnost výpovědi, okamžitého zrušení PP nebo zrušení PP ve zkušební době skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ke skončení PP došlo proto, že se zaměstnanec domáhal svých práv dle ZP (dle konkrétních ustanovení ZP), bude zaměstnavatel povinen prokázat, že ke skončení pracovního poměru došlo z jiného důvodu.
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...