Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Možnosti obrany vůči námitkám proti zápisu evropské ochranné známky (2. část)

Čas na rozmyšlenou

Dvouměsíční lhůta, která je účastníkům poskytnuta v období mezi oznámením o přípustnosti námitek a zahájením sporného řízení, má pro účastníky důležitý význam. V této době je jim totiž umožněno, aby si vzali dostatek času „na rozmyšlenou“, o podaných námitkách a jejich smyslu popřemýšleli a pokusili se nejprve vzájemně dohodnout a nelézt smírné řešení celého sporu.

Výsledek sporného řízení o námitkách totiž nikdy nelze s jistotou předjímat, jakkoliv účastníci mohou být o svém úspěchu pevně přesvědčeni

Dohoda na smírném řešení věci je tak jedinou jistotou, v níž účastníkům nehrozí žádné riziko náhrady nákladů sporného řízení (vč. nákladů protistrany), pokud by ve sporu nebyli úspěšní.

Především přihlašovatelé napadených označení by se v této fázi měli pokusit vlastníka starší ochranné známky přesvědčit o nalezení dohody na oboustranně přijatelném řešení situace.

Jedním z hlavních způsobů dosažení tohoto cíle může být i nabídka částečného zpětvzetí přihlašovaného označení v rozsahu tříd výrobků a služeb, u nichž existuje překryv se starší ochrannou známkou

Ne vždy je však podobné řešení účinné (např. vzájemný překryv je natolik široký, že by přihláška ochranné známky poté již nedávala smysl), popř. k dohodě nedojde z jiných důvodů, a v takovém případě věc dospěje do sporné části námitkového řízení.

Sporné řízení o námitkách

V rámci sporného řízení je nejprve vlastník starší ochranné známky povinen vypracovat a předložit svou argumentaci o tom, že přihlašované označení zasahuje do práv k jeho zapsané starší ochranné známce a nemělo by tak dojít k jeho zápisu do rejstříku ochranných známek. Svou argumentaci musí namítající podpořit potřebnými důkazy, přičemž v dalším kroku je řada na přihlašovateli napadeného označení, aby na svou obranu uvedl pádné protiargumenty, jejichž cílem bude zápis přihlašovaného označení ubránit a přesvědčit Úřad o jeho způsobilosti k zápisu do rejstříku ochranných známek.

Tato fáze námitkového řízení je v rámci obranného procesu přihlašovatele vůči podaným námitkám klíčová, jelikož v ní přihlašovatel předkládá Úřadu svou argumentaci, jejímž prostřednictvím může Úřad přesvědčit o tom, že přihlašované označení není se starší ochrannou známkou zaměnitelné

Argumentace přihlašovatele bývá zpravidla postavena na (ne)zaměnitelnosti výrobků a služeb, pro které je napadené označení přihlašováno, a mělo by zde dojít k důkladnému vizuálnímu, fonetickému a významovému srovnání se starší ochrannou známkou. Přihlašovatel může argumentovat rozdílnými dominantními prvky přihlašovaného označení a starší ochranné známky (např. výrazně odlišnými grafickými prvky, slovy či slovními spojeními, písmeny, barvami atp.), významovými rozdíly obou označení nebo odlišnostmi ve fonetice a výslovnosti, jež jsou schopné obě označení ve vztahu k veřejnosti patřičně rozlišit.

To vše samozřejmě přichází v úvahu za předpokladu, že se účastníci nedohodnou a neurovnají spor smírnou cestou, což je možné i v průběhu sporného řízení

Pokud k tomu ani v této fázi námitkového řízení nedojde, vydá Úřad na základě předložené argumentace obou účastníků rozhodnutí ve věci. Námitkové řízení musí být vedeno v některém z pěti jazyků Úřadu tak, aby Úřad byl schopen dle argumentace účastníků spor řádně vyhodnotit a ve věci rozhodnout – těmito jazyky jsou angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Závěr

Proti rozhodnutí o námitkách, vydaném Úřadem ve sporné části námitkového řízení, má strana, která je tímto rozhodnutím nepříznivě dotčena, právo se odvolat.

Odvolání se podává písemně u Úřadu do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí ve věci a za jeho podání je třeba zaplatit poplatek ve výši 720 EUR

Možnosti obrany vůči námitkám proti zápisu ochranné známky EU tedy určitě existují a jsou i relativně široké, je pouze otázkou, do jaké míry je účastníci efektivně využijí.

Autor: Matěj Grödl
Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...