Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Jaké změny přináší rok 2023 do energetiky a stavebnictví?

Dne 24. 01. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých dalších zákonů (energetický zákon). Tato novela také mění č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Důvody nezbytnosti přijatých změn v kontextu energetické krize

Dále bylo nutné zlepšit, resp. zjednodušit podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tato novela zjednodušuje podmínky povolování a výstavby obnovitelných zdrojů energie a byla mimo jiné přijata v reakci na nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie, resp. snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. Jedná se o významný krok k tomu, aby Česká republika byla více energeticky soběstačná.

Dále bylo nutné zlepšit, resp. zjednodušit podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen ,,OZE“), na jejichž potenciál při využívání energetický zákon dostatečně nereagoval. Stejně tak ani stavební zákon dostatečně nereflektoval požadavky na větší podporu využívání OZE.

Nejvýznamnější změny

Výrobny elektřiny z OZE a nízkouhlíkové výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, jsou nově zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Došlo také ke zvýšení hranice výkonu výrobny elektřiny, kdy se vyžaduje licence na výrobu elektřiny ve vazbě na podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Obdobně se zvyšuje i hranice, od které je nutné prokazovat odbornou způsobilost pro udělení licence.

Tato změna se promítá právě i do stavebního zákona, který nově řadí stavby pro výrobu energie z OZE s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně) mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Nově jsou výrobny energie z OZE zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury a lze je tak umístit mimo území vyhrazené v územním plánu.

Závěr

Změn energetického i stavebního zákona bylo vícero, avšak ty výše uvedené považujeme za nejdůležitější. Pro získání detailnějších informací doporučujeme nastudovat celé znění výše specifikované novely.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...