Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

Na konci roku 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která mimo jiné změnila podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů, a to s účinností od 1. 7. 2023. Jakým způsobem? To stručně představíme v tomto článku.

Podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu

Do 1. 7. 2023 § 46 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v souvislosti s podmínkami pro výkon funkce člena voleného orgánu odkazoval na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), přičemž se mezi tyto podmínky řadily bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona.

Po novele jsou však tyto podmínky upraveny přímo v zákoně o obchodních korporacích, a to následujícím způsobem:

  • neexistence zákazu výkonu funkce člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu uloženého rozhodnutím orgánu veřejné moci,
  • neexistence zákazu výkonu činnosti uloženého rozhodnutím orgánu veřejné moci a souvisejícího s podnikáním obchodní korporace, v níž osoba působí jako člen voleného orgánu,
  • neexistence pravomocného odsouzení za taxativně vymezené trestné činy a
  • neexistence rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu.
Informační povinnost člena voleného orgánu

Zmiňovaná novela dále do zákona o obchodních korporacích zakotvila v souvislosti s již existující informační povinností členů volených orgánů ohledně

  • insolvenčního řízení vedeného na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu nebo obchodní korporace, v níž tato osoba působila či působí jako člen voleného orgánu, a
  • existence překážky výkonu funkce u této osoby

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

nově i informační povinnost ohledně

  • existence skutečností, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce u takové osoby.
Evidence vyloučených osob

Nad rámec výše uvedeného byla novelou také zřízena evidence vyloučených osob, do níž se zapisují osoby, u kterých je dána překážka výkonu funkce. Evidence je neveřejná, nicméně přístup do ní mají soudy i notáři a informace v ní uvedené budou rovněž zpřístupněny každému, kdo o ně prostřednictvím elektronického formuláře požádá.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...