Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Záznam webináře – PÁD SBERBANK II.

Městský soud v Praze rozhodl 26.8. 2022 o konkursu Sberbank. Odstartoval tím běh propadné lhůty pro přihlášení pohledávek. Zde je záznam srpnového webináře, pořádaného na toto téma ve spolupráci se Svazem měst a obcí.

Co se dozvíte a od koho

Zaměřili jsme se na konkrétní otázky zástupců obcí, měst a krajů, které se týkají probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank. Většina z nich platí pro všechny věřitele. Otázky a odpovědi jsme zpracovali do krátkých videí.

Obsah

I.    Přihlášení pohledávky (dotazy 1 – 10)
II.   Odpovědnost věřitele (dotazy 11 a 12)
III.  Kolik dostanou věřitelé (dotazy 13 – 15)
IV.  Veřejná kontrola (dotazy 16 – 18)
V.    Věřitelská skupina (dotazy 19 – 21)
VI.   Zastupování v insolvenčním řízení (dotaz 22)
VII.  Další dotazy (dotazy 23 – 25)
VIII. Závěrečné shrnutí: “bezpečný přístav”

Hosté
Na dotazy odpovídali zástupci kanceláře ZIZLAVSKY, která má ve svém týmu advokáty a také insolvenční správce, a je největší v České republice počtem řešených insolvenčních řízení (cca 4 000 řízení). Její právníci zastupují před insolvenčními soudy věřitele a velké věřitelské skupiny (OKD, ČSA, Growing Way, ARCA, nyní Sberbank).

Úvodní slovo místopředsedy SMO (05:43)

I. PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY

Dotaz 1 (07:00)

Pohledávku Sberbank jsme přihlásili. Likvidátorka byla kontaktována mailem, jestli je přihláška v pořádku. Nikdo se neozval. Sdělí to likvidátorka věřitelům?

Dotaz 2 (03:37)

Získal jsem informaci, že na přelomu let 2021 a 2022 byla aktiva Sberbank 90 MLD Kč. Jaká byla k témuž termínu pasiva Sberbank?

Dotaz 3 (02:51)

Mohli byste zveřejnit formulář, kterým se mají klienti Sberbank o blokovanou částku přihlásit?

Dotaz 4 (06:27)

K jakému datu máme přihlásit pohledávku z titulu smluv o vedení účtů? K datu 2.5.2022, tj. k datu vstupu Sberbank do likvidace?

Dotaz 5 (01:07)

Stačí, když do přihlášky pohledávky vůči Sberbank uvedeme, pokud jde o příslušenství pohledávky, že pohledávku přihlašuje včetně úroku, kterým je účet úročen?

Dotaz 6 (03:34)

Stačí, když přihlásíme pohledávku takto: Přihlašujeme pohledávku vůči Sberbank CZ z titulu Smlouvy o běžném účtu uzavřené dne …, č. účtu …, ve výši … ke dni 2. 5. 2022, včetně úroků, kterým je účet úročen?

Dotaz 7 (03:28)

Sberbank znemožnila přístup k penězům už 25. 2. 2022. Máme nárok na zákonný úrok z prodlení? Od kdy a do kdy? Dá se použít obrat “do zaplacení”? Lze kombinovat smluvní a zákonný úrok z prodlení?

Dotaz 8 (03:54)

Je vhodné přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení hned nebo ještě počkat?

Dotaz 9 (06:59)

U banky máme úvěr, který splácíme z účtu, na kterém je dvojnásobek dlužné částky. Splácením úvěru nyní prohlubujeme svou ztrátu. Co když přestaneme splácet s tím, že banka má naše peníze. Můžeme požadovat vzájemný zápočet?

Dotaz 10 (05:55)

Když se přihlásíme do insolvenčního řízení, doložíme výpisy z účtů a smlouvy, co může být na tomto postupu nedostatečného? Jak doporučuje JUDr. Žižlavský dále hájit zájmy „řádného hospodáře“? Jakých chyb se mají představitelé měst, obcí a krajů vyvarovat, aby neporušili povinnosti při správě cizího majetku“?

II. ODPOVĚDNOST VĚŘITELE

Dotaz 11 (03:43)

Co když přihlásíme pohledávku špatně? Může soud uložit věřiteli sankci za špatně přihlášenou pohledávku? (případová studie sankce 180 milionů korun).

Dotaz 12 (08:22)

Kdo konkrétně odpovídá za vadný postup v insolvenčním řízení v případě obcí, měst a krajů? Jaká odpovědnost je spojená s členstvím ve věřitelském výboru?

III. KOLIK DOSTANOU VĚŘITELÉ

Dotaz 13 (08:32)

Jaký výsledek insolvenčního řízení se dá očekávat? Kolik dostanou věřitelé? (5 možných scénářů)

Dotaz 14 (06:09)

Jak vypadalo uspokojení věřitelů v insolvencích bank v posledních letech?

Dotaz 15 (08:56)

Je lepší počkat na výsledek insolvenčního řízení nebo nyní prodat pohledávky za Sberbank?

IV. VEŘEJNÁ KONTROLA

Dotaz 16 (05:47)

Blíží se podzimní volby. Můžete mi říci, kdy bude pohledávka vyřízená a jak bude proces vypořádání postupovat, abych mohla případně podat informaci zastupitelům naší obce? (starostka) Proč se z kauzy Sberbank stane věc veřejná.

Dotaz 17 (03:12)

Proč bude kauza Sberbank probíhat veřejně. Co to znamená pro osoby, které jednají za města, obce a kraje (nebo obchodní společnosti a družstva)?

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Dotaz 18 (01:15)

Když jsme smlouvu se Sberbank nevypověděli, nemáme nárok na úrok z prodlení?

V. VĚŘITELSKÁ SKUPINA

Dotaz 19 (01:20)

Do ustanoveného prozatimního věřitelského výboru neustanovil soud žádné územně samosprávné celky i když likvidátorka navrhovala Statutární město Brno, městskou část Brno – střed. Lze ještě někoho dalšího nominovat, nebo se prozatímní věřitelský výbor = věřitelský výbor?

Dotaz 20 (01:49)

Je možné, aby se všechny ÚSC spojily (tj. obce v SMO) a jednala by za ně v insolvenčním řízení jedna právní kancelář?

Dotaz 21 (00:59)

Mohly by spojené ÚSC žádat vstup do věřitelského výboru? Je to možné?

VI. ZASTUPOVÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Dotaz 22 (02:46)

Musí na výběr právníka pro zastupování v insolvenčním řízení proběhnout výběrové řízení?

VII. DALŠÍ DOTAZY

Dotaz 23 (04:06)

Co těch 15 miliard, které měla banka ve vlastních zdrojích? Ty se nepromítnou do toho, kolik dostanou klienti Sberbank? A co úroky z pohledávky GSFT a náklady insolvenčního řízení?

Dotaz 24 (01:01)

Pohledávky vyplývající z účetnictví Sberbank se pokládají za automaticky přihlášené do insolvenčního řízení. Nemusí tedy obec přihlásit pohledávku do insolvence?

Dotaz 25 (06:30)

Máme u Sberbank běžné spořící účty na požádání. Dne 26.2. jsme podali příkazy k úhradě, které banka dodnes neprovedla. K těmto příkazům nemáme žádný důkazní materiál. Lze naše pohledávky považovat za splatné ke dni 26.2.?

VIII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ (03:29)

Co je to pravidlo štafety. Jaký postup chrání odpovědné osoby a vede je do právně bezpečného “přístavu.”

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...