Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Ve Sberbank běží lhůta pro přihlášení pohledávek

Městský soud v Praze rozhodl 26. srpna 2022 o úpadku a konkursu Sberbank. Odstartoval tím běh propadné lhůty pro přihlášení pohledávek.

Objevují se různé názory na to, zda se mají pohledávky přihlašovat nebo ne. Jeden zní, že ano, a rychle. Druhý, že to není potřebné, protože pohledávky věřitelů za Sberbank, vyplývající z jejího účetnictví, se považují automaticky za přihlášené. Jak to tedy vlastně je?

Převzetí pohledávek z účetnictví

Předně je třeba říci, že pád takto velké banky se u nás řeší poprvé od přijetí nové právní úpravy. Neexistuje sjednocená soudní praxe a logicky se zatím liší některé názory na to, jak postupovat. Důležité bude sledovat a vyhodnocovat kroky insolvenčního soudu a podle toho jednat.  

Pokud vaše pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank, teoreticky by se měla považovat za přihlášenou do insolvenčního řízení. Je zde ovšem několik silných “ale”. 

Insolvenční správkyně Sberbank sama upozornila na to, že může mít problém s přístupem k bankovním systémům z důvodu ztráty licencí

To by mohlo znamenat, že bude mít problém správně zjistit vaši pohledávku z vlastních evidencí Sberbank. 

I když ale správkyně bude mít přístup k bankovním systémům, stejně nemusí některé vaše pohledávky vyplývat z účetnictví – typicky může jít o nároky na úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo pohledávky, které Sberbank rozporuje. Jen úroky z prodlení mohou u velkých pohledávek představovat milionové částky.    

Minimálně to, co nevyplývá z účetnictví Sberbank, nebo co z něj není možné zjistit, musíte přihlásit, nechcete-li sami zmařit uspokojení své pohledávky

Nejde ale jen o přihlašování pohledávek. Způsoby uplatňování pohledávek mohou být různé podle stadia insolvenčního řízení. Může jít o úkony v rámci námitkového řízení nebo incidenční žaloby.

Běží propadná lhůta pro přihlašování pohledávek

Pokud vaše pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank, vyrozumí vás o tom insolvenční správkyně oznámením, ve kterém uvede výši a charakter vaší pohledávky. To, že správkyně zatím zveřejnila jmenný seznam věřitelů v insolvenčním rejstříku bez identifikace pohledávek, nemá účinky takového oznámení.   

Insolvenční správkyně by vás měla vyrozumět řádným oznámením do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu. Souběžně ovšem běží lhůta pro přihlašování pohledávek, která činí 2 měsíce od prohlášení konkursu.

Lhůta pro přihlašování pohledávek může uplynout dříve, než vám správkyně oznámí, že vaše pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank  

To je skutečný problém, protože lhůta pro přihlašování pohledávek je propadná. Znamená to, že ji nelze prodloužit, a po jejím uplynutí už nemůžete pohledávku přihlásit.

Oznámení správkyně nahrazuje (jen) přihlášení

Ale i když vás správkyně řádně vyrozumí, tak pozor: Setkáváme se v těchto dnech často s nepochopením toho, co to vlastně znamená. Stačí to? Podle našeho názoru ne. Proč?

Oznámení o tom, že vaše pohledávka plyne z účetnictví Sberbank, nahrazuje jen přihlášení vaší pohledávky, není to její uznání

Přihlášení pohledávky cestou oznámení insolvenční správkyně navíc nemáte pod svou kontrolou. Záleží jen na rozhodnutí správkyně, co vám oznámí, jestli vůbec něco, a navíc to, co vám oznámí, může sama změnit. V každém případě ale platí, že o tom, zda je vaše pohledávka důvodná, se rozhodne až na přezkumném jednání Sberbank.

Oznámení insolvenční správkyně ještě samo o sobě neznamená, že se bude vaše pohledávka uspokojovat v insolvenčním řízení

Přezkumné jednání

Oznámení správkyně o tom, že je vaše pohledávka evidována v účetnictví dlužníka anebo vaše vlastní přihlášení pohledávky neznamená nic víc než to, že pohledávka bude zařazena na přezkumné jednání. Městský soud v Praze už jednání nařídil na 6. října 2022. Přezkum bude probíhat podle přesně stanovených pravidel, protože insolvenční řízení je formální soudní proces. Přihláška pohledávky (i ta oznámením správkyně) je jen něco jako podaná žaloba. Není to rozhodnutí o důvodnosti vaší pohledávky, není to rozsudek.

Na přezkumném jednání může popřít pravost, výši nebo pořadí vaší pohledávky nejen insolvenční správkyně, ale také kterýkoli z věřitelů

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Péče řádného hospodáře

Co se dá tedy dělat s tím, že vaše pohledávka – bez ohledu na to, zda plyne z účetnictví – může být popřena na přezkumném jednání? Základním východiskem pro řádnou správu pohledávek vůči Sberbank je vědomí toho, že insolvenční řízení je soudní proces. Zákon přesně stanoví, jaká máte práva a také povinnosti.

Jako věřitel máte ohledně své pohledávky povinnost tvrzení a povinnost důkazní

Znamená to, že musíte být schopni podle všech pravidel insolvenčního práva správně definovat všechny skutkové okolnosti vzniku (a trvání) vaší pohledávky, včetně vedlejších nároků, a musíte být schopni je prokázat důkazními prostředky (listinami, případně jinak).

Platí pravidlo, že nemá cenu tvrdit něco, co nejste schopni prokázat

Možná vás to překvapí, ale nerozhoduje to, co správkyně nebo vy tvrdíte. Rozhoduje to, co se předepsaným způsobem prokáže.

Když neprokážete existenci tvrzené pohledávky, nejen, že nic nedostanete, ale dokonce vám hrozí sankce až do výše uplatněné pohledávky

Řeč je o zvláštní insolvenční pokutě, kterou může soud uložit věřiteli, a nejen to. Je-li věřitelem  firma, družstvo, obec, město nebo kraj, může soud uložit sankci i osobě, která za ni jedná. Zatím nejvyšší takovou pokutu 180 milionů korun uložil soud nedávno jak obchodní společnosti, tak jejímu jednateli ⤵️ 

Pomůžeme vám

Odpovídáte za správu pohledávky firmy, družstva, obce nebo kraje? Pak po vás zákon vyžaduje, abyste jednali s péčí řádného hospodáře. Znamená to – mimo jiné – efektivně využít čas, který vám zbývá do přezkumného jednání. Jde o to, připravit se na toto jednání tak, abyste obstáli v testu pravosti a výše vašich pohledávek za Sberbank.

Platí pravidlo “těžko na cvičišti, lehko na bojišti”. Bojištěm bude přezkumné jednání

Rozhodující jsou okolnosti vzniku vaší smlouvy, obsah smluvní dokumentace a také právní jednání, která jste uskutečnili v průběhu trvání smluvního vztahu nebo po jeho skončení. Můžete se orientovat podle formuláře přihlášky pohledávky, ale je to jen šablona, která sama o sobě nezamezí chybám, které mohou mít za následek ztrátu naděje na vrácení prostředků. 

Rozhodující jsou úplná skutková tvrzení a důkazy, což se liší u každého věřitele a u každé pohledávky

Na přezkumném jednání nastane “okamžik pravdy”, a stane se tak veřejně, protože se vše zobrazí v insolvenčním rejstříku. Ve sporech o pohledávky, které nebudou na přezkumném jednání zcela uznány – tedy budou popřeny co do pravosti nebo jen co do výše -, platí koncentrace řízení a propadné lhůty. Znamená to, že skutková tvrzení, která jste uvedli v přihlášce pohledávky (případně v námitkovém řízení) už nemůžete doplňovat. Také z tohoto pohledu je rizikové spoléhat se jen na evidenci pohledávek v účetnictví Sberbank a oznámení insolvenční správkyně.Rádi vám pomůžeme kontrolovat vaše rizika tím, že:

  • provedeme důkladnou interní prověrku vašich pohledávek za Sberbank optikou insolvenčního práva,
  • vyhodnotíme vaše postavení v insolvenčním řízení,
  • zvolíme právně bezpečný způsob uplatnění vašich pohledávek a připravíme pro to vše potřebné,
  • převezmeme právní zastoupení a odpovědnost za řádné uplatnění všech vašich pohledávek v insolvenčním řízení Sberbank.  
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...