Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Téma odměn advokátů a správců po volbách ožije

ROZHOVOR: Blíží se advokátní volby, které proběhnou 22. října. Do vedení České advokátní komory znovu kandiduje člen představenstva a předseda insolvenční sekce JUDr. Michal Žižlavský, který získal celojustiční ocenění Právník roku za přínos insolvenční praxi. Zeptali jsme se jej, co nás v nejbližší době v insolvenčním právu čeká a jaké jsou jeho plány, pokud bude zvolen.

TEXT: Karel Žítek, FOTO: KN A ARCHÍV

Splnila podle vás současná vláda na poli insolvenčního práva to, co slíbila?

Vláda dosáhla po letech příprav v roce 2019 přijetí velké oddlužovací novely insolvenčního zákona. To bylo vidět asi nejvíc. Nefandím všem změnám, které novela přinesla. Úlevy dlužníkům šly na samou hranici možného. Beru to ale tak, že se našel nějaký průsečík, kde se zastavily dlouhotrvající debaty o novou podobu oddlužení. Teď jde o to, na jak dlouho.

Nenaplnilo se ale očekávání, že do oddlužení vstoupí více lidí. Proč?

Ačkoli novela řešila kde co, hlavní brzdu rozvoje oddlužení neodstranila. Nesrovnala totiž výši nezabavitelné části příjmů dlužníka v exekuci a oddlužení. Lidé, kteří přežívají v šedé zóně, nemají dostatečnou motivaci se oddlužovat.

Změny v oddlužení

Jak zasáhne do oddlužení směrnice o insolvenci a restrukturalizaci?

To je zajímavá otázka a týká se nejbližší budoucnosti. Ačkoli se vláda zavázala svým programovým prohlášením klást důraz na kvalitu přijímaných právních norem, vydala se zde opačným směrem a pokusila se o podivný experiment. Na základě návrhu ministryně spravedlnosti obešla standardní legislativní proces a navrhla schválit transpoziční oddlužovací novelu insolvenčního zákona ve stavu legislativní nouze. Proti tomu se postavila Česká advokátní komora, neboť by to narušilo legitimní očekávání sta tisíců věřitelů a dlužníků, a zákon takový postup neumožňuje. Jde o normu, kde musí proběhnout řádný legislativní proces. K našim námitkám se připojila další odborná a podnikatelská veřejnost. Poslanecká sněmovna nám dala za pravdu a zastavila projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze.

Jaký je současný stav návrhu?

Současný stav je ten, že návrh leží a spí v Poslanecké sněmovně. Novela už v tomto volebním období přijata nebude. Je to téma pro novou vládu, která vzejde z voleb, a musí transpozici dokončit do června 2022. Když to nestihne, nastoupí přímý účinek směrnice, což bych možná považoval za nejlepší řešení. Obávám se totiž nerozumného gold-platingu.

Co se vám na návrhu novely nelíbí?

Především to, že chce plošně zkrátit oddlužení všech dlužníků z pěti na tři roky. Veřejná moc by tím masivně zasáhla soukromý sektor. Krátce po přijetí velké oddlužovací novely by odpustila dlužníkům dalších 40 % dluhů, a to nikoli ze svého, ale z peněz věřitelů. Ačkoliv důvodová zpráva uvádí, že to požaduje směrnice, není to tak. Směrnice je zaměřena na podporu podnikání. V závazné části nevyžaduje zkrácení oddlužení spotřebitelů.

Ekonomické dopady změn

Jaké důsledky by mělo další zmírnění podmínek oddlužení spotřebitelů?

Zhoršilo by podnikatelské prostředí. Novela z roku 2019 zmírnila podmínky oddlužení spotřebitelů “nadoraz”. Není zde legitimní důvod v tom dále pokračovat.

Úlevy dlužníkům šly na samou hranici možného

Za advokátní komoru jsme vydali oficiální stanovisko, ve kterém návrh vlády nedoporučujeme, protože odporuje hlavnímu cíli směrnice, kterým je podpora podnikání. Podnikatelům, kteří jsou závislí na platbách od spotřebitelů jako zákazníků, naopak přímo škodí.

Kolik vlastně platí dlužníci v oddlužení svým věřitelům?

Řeknu čísla z výzkumu společnosti InsolCentrum a Asociace insolvenčních správců. V oddluženích, zahájených před novelou v roce 2019, platili dlužníci svým věřitelům v průměru 56 % dluhů. Po roce 2019 se to snížilo na 43 %. Oddlužení funguje tak, že čím kratší dobu dlužník splácí své dluhy, tím méně zaplatí. Plošné zkrácení oddlužení z pěti na tři roky by přineslo pokles splátek o dvě pětiny, tedy ze 43 % na 25,8 %. V krátkém čase by tak věřitelé dostali 25,8 % místo 56 %. Představte si živnostníka, kterému spadnou příjmy na polovinu, a jeho výdaje zůstanou stejné. Zkrachuje.

Jaký je rozdíl v oddlužení živnostníků a spotřebitelů?

Zmírnění podmínek oddlužení živnostníků, které požaduje směrnice, má omezit jejich obavy nést podnikatelské riziko. Jde o to, aby podnikali a nehledali jistotu v zaměstnání, často ve státním sektoru. Pak totiž rostou počty kontrolorů a klesají počty producentů. Když odpustíme dluhy podnikatelům, podporujeme produkci. Když spotřebitelům, podporujeme spotřebu.

Promítlo by se plošné zkrácení oddlužení do odměn insolvenčních správců?

Ano. Příjmy správců by poklesly o 40 %. Správci mají zaměstnance, platí nájmy kanceláří, nesou výdaje na techniku a materiální vybavení, a jezdí kontrolovat dlužníky. Pokud by nebyly odpovídajícím způsobem navýšeny jejich příjmy, měli by sami finanční potíže. Nezvládali by administrovat statisíce oddlužení.

Plošné zkrácení oddlužení by se promítlo do odměn insolvenčních správců

Asociace insolvenčních správců s podporou Unie spolků iniciovala rozsáhlou analýzu procesních nákladů oddlužení. Výstupy jsme za podpory České advokátní komory poskytli Ministerstvu spravedlnosti ČR.. Podařilo se nám zastavit návrh radikálního snížení odměn správců. Nastavili jsme si také pravidlo, že se úředníci ministerstva účastní jednání insolvenční sekce České advokátní komory. Dáváme jim podněty z praxe a oni nás někdy poslouchají. Poslední jednání sekce proběhlo v srpnu a týkalo se preventivní restrukturalizace.

Nový zákon o preventivní restrukturalizaci

Co říkáte na návrh zákona o preventivní restrukturalizaci?

Návrh vychází ze zmíněné směrnice o insolvenci a restrukturalizaci. Ta se měla transponovat do června 2021, což se nestalo. Nyní se pohybujeme v náhradní lhůtě, která skončí v červnu 2022. Nepochopil jsem, proč ministerstvo zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona v srpnu, kdy byly prázdniny a dovolené. Nová vláda stejně není návrhem vázána a může směrnici transponovat jinak. V každém případě jsme v krátké dvacetidenní lhůtě v insolvenční sekci zpracovali připomínky a včas je uplatnili za advokátní komoru. Já si ovšem myslím, že nový zákon vůbec nepotřebujeme. Stačí novela insolvenčního zákona, kterou budeme muset stejně provést.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V čem je návrh zákona o preventivní restrukturalizaci tak špatný?

Je to robustní krok zpět do tmy první generace úpadkového práva. Vychází z myšlenky “ještě na chvíli zhasneme”. Počítá s restrukturalizací podniků v úpadku bez dostatečné kontroly věřitelů. Vypíná pomyslná světla insolvenčního rejstříku, která mají svítit na předlužené podnikatele, které nemají jejich obchodní partneři, věřitelé, jak jinak zjistit.”Nevhodný koncept restrukturalizace pohřbívá osvědčený nástroj kontroly,” říká Žižlavský

 

Rád bych připomenul, že právě zavedení insolvenčního rejstříku v roce 2008, které “rozsvítilo reflektory”, zahájilo druhou generaci insolvenčního práva, a kultivovalo české insolvenční prostředí. Dnes je to osvědčený transparentní nástroj veřejné kontroly. Česká advokátní komora vidí návrat do minulosti jako zásadní problém z pohledu důvěryhodnosti navrhovaných řešení. Vyjádřili jsme to jako zásadní připomínku.

Uplatnila advokátní komora ještě další připomínky?

Naše další připomínka se týká navržené úpravy postavení restrukturalizačních poradců, která se nese v duchu sloganu “utečeme před právníky.” Poradce má mít postavení správce cizího majetku, což s sebou nese velký korupční potenciál. Přesto jsou na něj kladeny minimální požadavky ve srovnání se správou majetku advokáty, nebo insolvenčními správci. To může snadno kontaminovat celý proces restrukturalizace. Definice úkolů poradce navíc budí pochyby, zda nejde o kodifikaci vinklaření.

Restrukturalizační poradci by měli být advokáti a insolvenční správci

Pro zvýšení důvěryhodnosti procesu jsme ministerstvu navrhli využít existující regulované profese advokátů a insolvenčních správců. U nich dobře fungují mechanizmy kontroly kvalifikace, pojištění, profesní odpovědnosti a bezúhonnosti. Koho zajímají všechny připomínky, může se s nimi seznámit v zápise z jednání insolvenční sekce ze dne 18. srpna 2021.

Expertní lobbing kultivuje

Českou advokátní komoru jsme probrali. Jak se daří Asociaci insolvenčních správců?

Předně jsem moc rád, že se nám podařilo po dlouhé době zakopat válečnou sekyru mezi Asociací a druhou profesní platformou insolvenčních správců, Unií spolků. Za ty, kdo se na tom podíleli, chci jmenovitě poděkovat Jirkovi Šebestovi, Danovi Ševčíkovi, Adamovi Sigmundovi, Lukáši Štočkovi, Petře Hamplové, Lence Vidovičové a Ondrovi Malému. Snad se ostatní neurazí. Díky tomu jsme dnes schopni generovat reálná data o insolvencích z celé republiky. To nám dává do rukou silné argumenty. Musím ale poctivě říci, že bez propojení s Českou advokátní komorou nedokážeme výrazněji kultivovat české insolvenční prostředí. Proto znovu kandiduji do vedení advokátní komory. Když svou pozici neobhájím, vazby se přetrhají.

Co nabízíte advokátům a insolvenčním správcům, kteří vás podpoří ve volbách do představenstva České advokátní komory?

Rád bych dokončil, co jsem začal. Podařilo se nám zabránit extrémním zásahům do odměn advokátů v oddluženích. Přijali jsme k tomu podrobné výkladové stanovisko insolvenční sekce. Dočasně jsme zabránili snaze ministerstva snížit odměny insolvenčních správců. Po volbách do Poslanecké sněmovny ale tato témata znovu ožijí v souvislosti s transpozicí směrnice o insolvenci a restrukturalizaci.Jednání insolvenční sekce České advokátní komory

 

Takže bych rád v dresu České advokátní komory nadále hájil naše pozice. Chci všem trpělivě vysvětlovat, že insolvenční správci nefungují na principu perpetuum mobile a nemohou administrovat stovky tisíc oddlužení bez odpovídajícího personálního zázemí a materiálního vybavení. Stejně tak právo na právní pomoc žádným právem není, když nebude materiálně zajištěno. Co se týče role advokátů v insolvencích, natočil jsem sérii krátkých videí, které najdete na www.normalniadvokat.cz. Budu zde komunikovat také své další názory na advokátní témata.

Máte pro advokáty a insolvenční správce nějaký vzkaz?

Ano, mám: Nenechejte nic náhodě. Přijďte volit. Advokátní volby 22. října rozhodnou o zachování nebo přerušení kontinuity. Každý hlas má svou váhu. Kandidujících je hodně. Pokud věříte, že má moje práce ve vedení Komory smysl, dejte mi svůj hlas, a budu v ní pokračovat.

Konkursní noviny 9/2021

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...