Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Postupný pád Premiot Group: aktuality dluhopisové kauzy

Premiot Group – skupina o více než 100 společnostech financovala svůj chod emisemi dluhopisů, nyní společnosti postupně končí v úpadku a věřitelé přihlašují své pohledávky do insolvence. Které z dceřiných společností jsou aktuálně v úpadku a čím se zástupci věřitelů ve FABIAN & PARTNERS nejčastěji setkávají při přihlašování pohledávek?

Obecně o kauze

Premiot Group, se jakožto investiční skupina zaměřovala zejména na investice do nemovitostí, realitní development a většinovou účast v podnicích. Dluhopisy o odhadované hodnotě dvě až tři miliardy Kč emitovala prostřednictvím více než sta dceřiných společností. Věřitelů, kteří vložili své peníze do dluhopisů a teď postupně přihlašují své pohledávky do insolvence je pak kolem 3 300. 

První pochybnosti se začaly objevovat na přelomu roku 2022 a 2023 – věřitelům přestaly být vypláceny měsíční úrokové výnosy, a následně i jmenovité hodnoty dluhopisů se splatností 31.prosince 2022. Premiot Group spolu se svým zakladatelem, Ondřejem Spodniakem, reagovala ujišťováním, že se jedná jen o administrativní chybu. Věřitelé však své peníze ani v průběhu roku 2023 nedostali zpět. Jednotlivé dceřiné společnosti mají stovky věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejsou schopny plnit. Postupně se tak ocitají v úpadku a jsou proti nim zahajována insolvenční řízení. Jakmile je v rámci insolvenčního řízení vydáno usnesení o úpadku, věřitelům počíná běžet dvouměsíční lhůta pro přihlášení svých pohledávek. 

Přehled aktuálně významných insolvenčních řízení

PREMIOT GROUP, a.s.

Dne 5. 2. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o opětovném úpadku, lhůta pro přihlášení pohledávek běží do 5. 4. 2024.

PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.) 

Do 13. 1. 2024 bylo pro PREMIOT obchodní a.s. vyhlášeno moratorium dle § 115 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Moratorium je institut, jehož cílem je zejména dočasná ochrana dlužníka v insolvenčním řízení před prohlášením úpadku a umožnění mu nalézt způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, případně dosáhnout dohody o vypořádání jeho dluhů s věřiteli. Vzhledem k tomu, že moratorium již skončilo, můžeme v brzké době očekávat rozhodnutí o úpadku.

PREMIOT realitní, a.s. 

Dne 22. 1. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku, lhůta pro přihlášení pohledávek běží do 22. 3. 2024.

Premium Data Systems IV s.r.o.

Dne 6. 2. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku, lhůta pro přihlášení pohledávek běží do 6. 4. 2024.

BD P5 Skalka I. s.r.o.

Dne 7. 2. 2024 bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Nyní se čeká na prohlášení úpadku soudem.

Premium Data Systems III. s.r.o.

Dne 20. 6. 2023 bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS a dne 27. 11. 2023 byl prohlášen úpadek. Dne 29. 1. 2024 končila lhůta pro přihlášení pohledávek.

Česká žula Premiot VII. s.r.o.

Dne 6. 2. 2024 bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Nyní se čeká na prohlášení úpadku soudem.

Karolína Residence s.r.o.

Dne 28. 11. 2023 bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Nyní se čeká na prohlášení úpadku soudem.

Další insolvenční řízení

Výše uvedená insolvenční řízení nepředstavují úplný výčet. Je jisté, že se budou podávat další insolvenční návrhy na ostatní společnosti ze skupiny Premiot Group. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS konkrétně plánuje v nejbližší době podat insolvenční návrh na společnosti Apartmány Mýto pod Ďumbierom II., s.r.o. a Česká žula Premiot II. s.r.o.

Vzájemná provázanost společností

To, co činí kauzu specifickou, je vzájemná provázanost jednotlivých společností, časté reinvestice splatných dluhopisů a zajištění prostřednictvím směnek.

Silnými faktory jsou provázanosti i časté reinvestice a zajišťovací instituty skrze ostatní dceřiné společnosti.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Předně lze vzájemnou provázanost vyvozovat ze samotné koncernové struktury společností. Koncern je ekonomická jednotka s užší vnitřní provázaností než je zvyklé u jiných podnikatelských seskupení. Dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, tvoří koncern jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (řízené osoby) jinou osobou nebo osobami (řídící osoby). V rámci koncernové struktury vždy jistým způsobem figuroval Ondřej Spodniak LL.M., kterého insolvenční soudy v odůvodněních svých rozhodnutí označují jako osobu řídící. Mimo to je Spodniak dle evidence skutečných majitelů také nepřímým skutečným majitelem jednotlivých společností.

Vzájemná propojenost společností se pak projevuje i v samotných dluhopisech. V některých emisních podmínkách (např. emise PREMIOT realitní a.s. 8,5/24) společnost přímo uvádí možnost využití získaných finančních prostředků jako vnitroskupinové financování. To umožňuje převod získaných financí na kterýkoliv projekt v rámci skupiny Premiot.

Mimo výše uvedené, jsou silnými faktory provázanosti i časté reinvestice a zajišťovací instituty skrze ostatní dceřiné společnosti. V praxi se tak často stává, že splatná jmenovitá hodnota dluhopisů např. PREMIOT obchodní a.s., je prostřednictvím smlouvy o poukázce převedena na jmenovitou hodnotu (novějších) dluhopisů např. PREMIOT realitní a.s. Využití zajištění dluhopisů v praxi také není raritou. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím zajišťovací směnky, kdy jako aval, tedy osoba, která je zavázána ručením ze směnky (tzv. směnečný rukojmí), vystupuje nejčastěji společnost Premiot Group a.s. V takových případech je pak nutné přihlásit do insolvence nejen samotný dluhopis, ale i pohledávku z takové směnky.

Jmenovitá hodnota, úrokové výnosy, úroky z prodlení a bonusy

V přihláškách do insolvence se přihlašují jmenovité hodnoty dluhopisů, případně úrokové výnosy, zajišťovací směnky či sjednané bonusy.

Jmenovité hodnoty se přihlašují, pokud jsou již dle ujednání stran splatné, ale také v případě, že splatné ještě nejsou. Pokud by byl úpadek řešen konkursem, pak se dle § 250 zákon č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona nesplatné pohledávky proti dlužníku považují za splatné, nestanoví-li zákon jinak. Pokud by byl úpadek řešen reorganizací je také třeba pohledávku z nesplacené jmenovité hodnoty přihlásit, jelikož se poté všechny pohledávky řeší v rámci reorganizačního plánu dlužníka. Možností je také rozhodnutí soudu o úpadku bez určení způsobu řešení úpadku, tedy situace, kdy není v rámci lhůty přihlašování pohledávek určeno, zda se bude úpadek řešit konkursem či reorganizací.

Úrokové výnosy, které se dle smluv o úpisu a koupi dluhopisů pohybovaly orientačně mezi 7 až 10 % ročně, v závislosti na té které emisi, měly být společností v zásadě vypláceny měsíčně. Nejčastěji se pak v praxi setkáváme s tím, že posledním vyplaceným výnosem byl výnos za měsíc prosinec 2022, tedy výnos vyplacený v průběhu ledna 2023. K výpočtu úrokových výnosů pak společnosti dle emisních podmínek využívaly tzv. Standard úročení 30A/360 – tedy v podstatě domněnku, že rok má 360 dní a každý měsíc má 30 dní. 

Dále jsou do insolvence přihlašovány zákonné úroky z prodlení, a to z nevyplacených úrokových výnosů a jmenovité hodnoty dluhopisů, pokud se stala splatnou dříve, než prohlášením konkursu. Dle § 170 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí. Úroky z prodlení tak plynou vždy pouze do dne předcházejícího rozhodnutí o úpadku.

Závěr

Méně časté jsou pak situace, kdy byl věřitelům smlouvou o poskytnutí jednorázového bonusu přislíben navíc ještě bonus, který zpravidla činí 0,5 % ze jmenovité hodnoty dluhopisů.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...