Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Krach Future Farming: Investoři přicházejí o peníze

Společnosti ze skupiny Future Farming představovaly pro investory atraktivní možnost, jak zhodnotit finanční prostředky. Vzhledem k zaměření společností byli investoři v dobré víře, že investují do moderních technologií – perspektivních aquaponií. Investoři měli možnost do těchto společností vložit své finanční prostředky prostřednictvím dluhopisů, úročných zápůjček či investičních akcí. Na začátku tohoto roku se však společnosti Future Farming začaly potýkat s problémy s vyplácením úrokových výnosů z dluhopisů i úroků ze zápůjček. Investoři se tak obrátili na právní zástupce a postupně se odkrývá rozsah této kauzy.

Mgr. Bc. Martina Habrdová

Advokátní kancelář FABIAN&PARTNERS v reakci na odhalené finanční problémy společností podala několik insolvenčních návrhů, konkrétně na společnost GFF Asset s.r.o., Future Farming Invest II. s.r.o. a Future Farming Asset s.r.o., v nejbližší době bude podán insolvenční návrh na společnost GFF Invest s.r.o. a Future Farming Venture s.r.o..

V insolvenčním rejstříku se také objevil insolvenční návrh zaměstnanců společnosti Future Farming Heršpice s.r.o. Rozsah problémů těchto společností potvrzují i média. V rámci následujících odstavců bude nastíněno, s jakými specifiky je možné se v rámci kauzy Future Farming setkat.

Insolvence Future Farming

Společností z této skupiny je celá řada – odhadem se může jednat o skupinu cca 30 společností. Společnosti přitom nesou různé názvy, které nemusí na první pohled evokovat jejich provázanost. Příkladem lze uvést např. společnosti Future Farming Invest II. s.r.o., GFF Asset s.r.o., Nastav.it s.r.o. apod.  Provázanost společností si však lze ověřit např. z Evidence skutečných majitelů, kde je jako nepřímý skutečný majitel uveden Ondřej Bartoš či Martin Podoba. Každá z těchto společností vydávala vlastní investiční produkty – nejčastěji se jednalo o dluhopisy. V případě GFF Capital s.r.o. se pak v drtivé většině případů jednalo o úročné zápůjčky, a to často v řádech milionů. Investoři tak v dobré víře diversifikace svého investičního portfolia zakoupili i více dluhopisů od různých společností z této skupiny, často na doporučení investičních poradců.

Majetek

Vlna insolvencí přijde v druhé polovině roku

S provázaností společností však souvisí i to, že pokud se do dlouhodobých problémů dostane jedna z těchto společností, nastává řetězová reakce, a do problémů se dostávají i další společnosti. Není totiž neobvyklé (jako jsme viděli u kauzy Premiot), že jsou společnosti takových skupin často mezi sebou velmi finančně propojené (a závislé), a pravidelně dochází k toku peněz mezi jednotlivými společnostmi. Na začátku tohoto roku tak přestaly hradit své závazky všechny společnosti z této skupiny.

Investorům však v průběhu tohoto roku byla a stále je nabízena možnost reinvestování jejich dluhopisů. V praxi se jedná o to, že investor vrátí (byť nesplatný) dluhopis společnosti, která jej vydala a jako protiplnění obdrží dluhopis nový, aniž by za něj musel investor cokoliv dalšího hradit. Tento postup však nelze investorům doporučit, jelikož se tímto jen uměle posouvá splatnost závazků společnosti a nepříznivá finanční situace společnosti se může o to více prohloubit.

Investorům nelze doporučit ani zasílání žádostí o předčasné splacení dluhopisů. Investoři jsou vystaveni riziku, že neučiní tento úkon bezvadně. Po zaslání žádosti poté investoři na základě výzvy vrací společnostem zakoupené dluhopisy. Pokud však žádost o předčasné splacení neproběhla bezvadně, či pokud snad bude vyhodnocena jako neúčinný právní úkon ze strany insolvenčního správce, nemá poté investor v ruce žádný cenný papír, který by mohl uplatnit u soudu a dostává se tak do nelehké pozice.

Právní kroky směřující k uspokojení pohledávek investorů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se již na začátku této kauzy rozhodla jít cestou řešení pohledávek investorů formou insolvenčního řízení. Vzhledem k rozsahu kauzy totiž nemělo smysl nabízet investorům cestu vymáhání pohledávek formou nalézacího řízení, která by byla pro ně vzhledem k vysokým soudním poplatkům (a nákladům na právní zastoupení) poměrně nákladná. Advokátní kancelář tak eviduje již velké množství investorů a v průběhu léta bude docházet k podávání insolvenčních návrhů na další společnosti. Podání insolvenčního návrhu je totiž v tuto chvíli nejvíce relevantní možností, jak zabránit společnostem a jejich managementu prohlubovat jejich nepříznivou finanční situaci.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Investoři jsou navíc coby vlastníci dluhopisů osvobozeni od povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, jelikož tito investoři jsou v pozici spotřebitelů. Podání insolvenčního návrhu tak není pro investory tak nákladnou záležitostí.

Insolvenční návrhy jsou ve velké většině tvořeny pohledávkami pouze z neuhrazených úrokových výnosů, která však mohou dosahovat až statisíců. Skoro všechny vydané dluhopisy budou totiž splatné až v budoucnu, což však pro insolvenční řízení není překážkou.

K podaným insolvenčním návrhům se zatím společnosti ze skupiny Future Farming nijak nevyjádřili. Nyní však bude na další vývoj kauzy dohlížet Krajský soud v Brně a na společnostech bude ležet důkazní břemeno, aby prokázaly, zda jsou schopné splnit své závazky vůči investorům.

Doporučení investorům

Investoři se v tuto chvíli mohou obrátit na advokátní kancelář a participovat se na podání dalších insolvenčních návrhů. Platí totiž, že čím více pohledávek věřitelů je v insolvenčním návrhu uvedeno, tím větší váhu insolvenční návrh má, a tím větší tlak je na dlužníka vyvinut. Brzké řešení nepříznivé ekonomické situace dlužníka má také za následek umožnění vyššího uspokojení investorů.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...