Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Incidenční spory

Insolvence vyvolává spory mezi věřiteli a dlužníkem. Advokát Michal Žižlavský je přirovnává k bitvě o koláč:

“Představte si stůl, na kterém je koláč v podobě majetku dlužníka. Ke stolu přichází velké množství věřitelů, probíhá tlačenice o to, kdo zasedne k hostině, a jaký díl koláče dostane. Tak to jsou pohledávkové spory. A spory o to, jak velký koláč to bude, jsou majetkové spory.” Michal Žižlavský advokát zakládající partner ZIZLAVSKY

Spory o pohledávky

Pohledávkové spory se zahajují žalobou věřitele, jehož pohledávka byla popřena na přezkumném jednání. Pouze pokud je pohledávka vykonatelná, podává žalobu správce. Insolvenční zákon rozlišuje pět typů pohledávkových žalob:

 1. Žaloby o pravost přihlášených pohledávek
 2. Žaloby o výši pohledávek
 3. Žaloby o pořadí pohledávek
 4. Žaloby na určení, že pohledávka trvá
 5. Speciální žaloby při úpadku finančních institucí

Praxe ukazuje, že věřitelé podceňují již samotné přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení. Zřejmě přeceňují to, že se pohledávky přihlašují na formulářích. Důležitá ovšem není forma, ale obsah. Již sama přihláška je svou podstatou žalobou svého druhu, jen ji v první fázi řízení nezkoumá soud, ale insolvenční správce.

Přihláška pohledávky je žaloba na zaplacení

To znamená, že už v přihlášce musíte tvrdit všechny rozhodné skutečnosti a musíte k ní připojit listinné důkazní prostředky. Pokud to neuděláte ve stanovené lhůtě, můžete na svou pohledávku zapomenout. Správce, který přihlášky přezkoumává, nebo některý z věřitelů, případně dlužník, vám pohledávku popře.

Když se soudíte o pohledávku, a neunesete břemeno tvrzení nebo důkazní břemeno, prohrajete.

Michal Žižlavský k tomu říká: “Nepomůže vám ani to, že pohledávku skutečně máte. Soudce nerozhoduje podle skutečného stavu věci. Není vševědoucí Bůh, a skutečný stav nezná. Rozhoduje v mezích lidské spravedlnosti, tedy podle prokázaného stavu věci. Pokud svá tvrzení neprokážete, nebo když ani netvrdíte skutečnosti, na základě kterých pohledávka vznikla, spor prohrajete. Nedostanete nic a ještě platíte náklady.”

Strategické popření pohledávky

V praxi ovšem nastává i opačná situace. Ačkoli svou pohledávku řádně přihlásíte, přesto vám ji někdo popře. Říká se tomu strategické popření.

Věřitel může popřít vaši pohledávku ze strategických důvodů

“Někteří věřitelé popírají pohledávky jiných věřitelů bez ohledu na jejich existenci, jen proto, aby získali větší díl společného koláče,” vysvětluje Michal Žižlavský, a dodává: “Využívají formálních vad přihlášek a spoléhají na to, že věřitelé bez právního zastoupení nedokáží takovému postupu čelit. Pravda je, že dotčení věřitelé někdy skutečně ani nepodají incidenční žalobu a popírající věřitel dosáhne rázem vyššího uspokojení své pohledávky.”

Zmeškání lhůty pro podání incidenční žaloby nelze prominout

“Mýlil by se ovšem ten, kdo by se domníval, že strategické popírání pohledávek hrozí jen malým věřitelům,” říká Michal Žižlavský: “Ve velkých korporátních úpadcích roste riziko strategického popírání pohledávek geometrickou řadou s výší napadené pohledávky. Čím vyšší je její hodnota, tím lákavější sousto pro strategického agresora taková pohledávka představuje. Je typické, že křestem ohněm v podobě soudního přezkumu procházejí právě velcí věřitelé.”

Přihlášku nelze měnit až v průběhu incidenčního sporu

Soud zkoumá přihlášku pohledávky v tom stavu, v jakém byla podána před zahájením sporu. Když věřitel podcení počáteční fázi řízení, zejména nevěnuje-li dostatečnou pozornost již přihlášce pohledávky, spor prohraje. Pohledávku pak nelze uspokojit, ačkoli ji věřitel eviduje ve svých aktivech. Za újmu, která vzniká firmě ztrátou aktiv, způsobenou porušením povinností při správě majetku korporace, odpovídají členové statutárního orgánu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Spory o majetek

Na rozdíl od pohledávkových sporů, ve kterých se řeší počet jedlíků u insolvenčního stolu, v majetkových sporech jde o to, nakolik bude hostina bohatá nebo chudá.

Hlavním aktérem majetkových sporů je insolvenční správce

“Princip je ten,” vysvětluje Michal Žižlavský, “že kromě toho, co dlužník sám uvede do seznamu svého majetku, správce prověřuje jeho platby a smlouvy z doby před zahájením insolvenčního řízení. Spouští pomyslný reflektor a dívá se zpět do minulosti na jeho jednání, a to jeden rok, tři roky nebo pět let zpětně. Sleduje především, jestli dlužník nevyváděl svůj majetek na spřízněné osoby, neprodával svůj majetek pod cenou nebo nezvýhodňoval některé věřitele na úkor jiných. Nově také zkoumá, zda členové statutárního orgánu dlužníka neporušili v době hrozícího úpadku své povinnosti. Když něco takového zjistí, může podat incidenční žalobu, aby získal více majetku pro uspokojení věřitelů.”

Insolvenční správci mají jako žalobci velmi silnou pozici

“V jejich prospěch pracuje obrácené důkazní břemeno,” říká Michal Žižlavský. “Nastane-li ve sporu stav důkazní nouze, tedy jejich protistrana není schopna prokázat svá tvrzení, nemusejí se ani moc snažit, a spor vyhrají. To ale neznamená, že mají insolvenční správci žalovat všechno, co jim přijde pod ruku. Někdy je vítězný rozsudek jen hodně drahý cár papíru. Zbytečně vedené majetkové spory také prodlužují insolvenční řízení a v případě sanačních způsobů řešení úpadku mohou citelně poškozovat věřitele.”

Typy majetkových žalob

Protože nás téma zaujalo, požádali jsme na závěr Michala Žižlavského, aby spočítal, kolik typů majetkových incidenčních žalob vlastně existuje. Docela nás překvapilo, že jsme došli až k číslu dvanáct:

 1. Žaloby na vyloučení věci, práva nebo pohledávky z majetkové podstaty
 2. Žaloby o neplatnost právních jednání
 3. Žaloby na neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění
 4. Žaloby na neúčinnost zvýhodňujících úkonů
 5. Žaloby na neúčinnost úmyslně zkracujících úkonů
 6. Žaloby na neúčinnost právních úkonů, které dlužník učinil v rozporu se zákonnými omezeními po zahájení insolvenčního řízení
 7. Žaloby na vydání prospěchu z výkonu funkce
 8. Nové žaloby na doplnění pasiv, související s péčí řádného hospodáře
 9. Žaloby o vypořádání společného jmění manželů dlužníka
 10. Žaloby o neplatnost zpeněžení majetku dlužníka
 11. Žaloby o náhradu škody způsobené na majetkové podstatě
 12. Žaloby na zaplacení sankce vůči věřitelům, kteří přihlásili nedůvodné pohledávky      

Publikované díly:

9. Advokát jako dlužník

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...