Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Advokát jako věřitel

Advokát má v insolvenčním řízení postavení věřitele, pokud uplatňuje své pohledávky na odměnu vůči klientovi jako dlužníkovi. Může přitom jít o nároky z běžící smlouvy o poskytování právních služeb nebo ze smlouvy, která již zanikla.

V prvém případě nás zajímá, jaký dopad na další trvání smlouvy o poskytování právních služeb má běžící insolvenční řízení. Ve druhém je na místě otázka mlčenlivosti advokáta při uplatňování přihlášky pohledávky.

Časový test

Smlouva o poskytování právních služeb, která nebyla ukončena před zahájením insolvenčního řízení, má z pohledu insolvenčního práva charakter smlouvy o vzájemném plnění.“Pohlíží se na ni jako na nesplněnou smlouvu,” říká advokát Michal Žižlavský. “Z praktického pohledu to znamená, že tato smlouva nezaniká samotným zahájením insolvenčního řízení. Nezaniká dokonce ani rozhodnutím o úpadku. Důležité je až to, jakým způsobem se úpadek klienta řeší.”

Pro trvání smlouvy o poskytování právních služeb je důležité až rozhodnutí o způsobu řešení úpadku

Jinak to vypadá v likvidačním konkursu, jinak, když se řeší úpadek sanačním způsobem, tedy oddlužením nebo reorganizací. “V každém případě je dobré vědět, že od okamžiku, kdy padne rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, běží pevná lhůta 30-ti dní, ve které se rozhodne, zda smlouva o poskytování právních služeb nadále trvá, nebo ne,” dodává Žižlavský.

Jak vypadá praxe

Mechanismus ukončování nebo potvrzování smluv o poskytování právních služeb je jiný v konkursu, v reorganizaci a oddlužení.“V praxi to vypadá tak, že když se řeší úpadek dlužníka sanačním způsobem, tak advokát zpravidla pokračuje, a pokud je to konkurs, tak ne,” říká Michal Žižlavský.

V oddlužení a reorganizaci advokát pokračuje, v konkursu zpravidla končí

“Má to jednu praktickou příčinu. V konkursu zanikají plné moci, udělené dlužníkem. Netýká se to sice zastupování v insolvenčním řízení, ale tady číhá na advokáta jiná past: Může sice pokračovat v poskytování právních služeb, ale jeho odměnu nelze platit z majetkové podstaty dlužníka. Existují různé názory, jak se to dá řešit, ale jde o situaci, která vyžaduje do budoucna spolehlivé řešení. Současné znění insolvenčního zákona totiž v tomto ohledu relativizuje právo dlužníka na právní pomoc,” dodává Žižlavský.

Sanační řešení

Zatímco v konkursu přechází dispoziční oprávnění k majetku dlužníka na insolvenčního správce, v případě oddlužení, ani v případě reorganizace, to tak není. Korporace jedná nadále prostřednictvím svých statutárních zástupců a dalších manažerů. Proto je obvyklé, že pokračují v poskytování právních služeb také advokáti.“Insolvenční správci v případě sanačních řešení úpadku podnikatelů zpravidla také nemají motivaci vyvíjet tlak na změnu právních zástupců,” říká Michal Žižlavský. “Interní advokáti většinou dobře znají core business firmy a jeho regulaci, což je podstatné pro udržení provozu podniku. Externí specialisté pro insolvenční proces jsou zase nezbytní pro přípravu a realizaci sanačního řešení, které realizuje dlužník, nejde-li o věřitelský koncept reorganizace.”

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Mlčenlivý advokát

Vraťme se ale ještě k situaci, kdy dojde k ukončení právního zastupování, a advokát přihlašuje pohledávku vůči svému klientovi jako dlužníkovi v insolvenčním řízení. Z pohledu advokátního tajemství je zde podstatné, zda a v jakém rozsahu může uvádět okolnosti o zastupování svého klienta v přihlášce pohledávky. Zákon o advokacii nabízí toto řešení:

§ 21 odst. 4Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem

“Logickým výkladem lze dovodit, že jde právě o tuto situaci,” říká Žižlavský. “Přihláška pohledávky je svou podstatou žaloba svého druhu, která řeší spor o zaplacení pohledávky advokáta v postavení žalobce proti jeho klientovi jako žalovanému. Takže advokát sice může “mluvit”, ale opatrně, aby co nejméně poškodil zájem svého klienta. Musí vždy podle okolností konkrétního případu zvážit, jaký rozsah tvrzení a důkazních prostředků je skutečně nezbytný pro řádné uplatnění jeho pohledávky na zaplacení odměny.”

Publikované díly:

9. Advokát jako dlužník

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...