Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Advokát jako insolvenční správce

Většina insolvenčních správců, zhruba čtyři pětiny, jsou advokáti nebo právnické firmy. Kdo hlídá tyto hlídače dlužníků? Může advokát, který je insolvenční správce poskytovat právní služby?

Advokát nepřestává být advokátem

Advokát může současně působit jako insolvenčního správce. Dopadá na něj ale přitom poměrně pestrá právní regulace.“Kdo hledá analogii, může se podívat na notáře. Ti na jedné straně sepisují notářské zápisy a na druhé straně je soudy ustanovují do funkcí soudních komisařů v dědictvích,” říká Michal Žižlavský. “Důležité je vědět, že pokud advokát působí jako insolvenční správce, nepřestává být advokátem. Platí pro něj normy advokátního práva, ale také další právní předpisy.”

Advokát jako insolvenční správce nepřestává být advokátem

Co říká zákon

Zákon o advokacii vnímá výkon funkce insolvenčního správce jako činnost, která bezprostředně souvisí s výkonem advokacie. Podívejme se, co přesně říká:

§ 56(1) Advokát je oprávněn spravovat cizí majetek, včetně přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám a výkonu funkce insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu.

Asi není potřeba dodávat, že tím zvláštním předpisem se myslí insolvenční zákon. Co je ale podstatné je to, že z takto nastavené regulace plyne, že advokát, který vykonává funkci insolvenčního správce spadá pod kárnou pravomoc České advokátní komory.Představenstvo České advokátní komory rozhoduje o pozastavení výkonu advokacie nebo o vyškrtnutí advokátů ze seznamu advokátů také v těch případech, kdy advokát pochybí jako insolvenčních správce. “Málo se ale ví, že existuje i jakési předběžné opatření, kterým může Komora pozastavit výkon funkce insolvenčního správce velmi rychle,” říká Michal Žižlavský.

§ 56b(1) Má-li předseda kontrolní rady nebo pověřený člen kontrolní rady za to, že advokát při správě majetku podle § 56a porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo stavovským předpisem, navrhne předseda kontrolní rady představenstvu předběžné pozastavení výkonu této činnosti.(2) Představenstvo bez zbytečného odkladu rozhodne o předběžném pozastavení výkonu této činnosti, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že advokát při správě majetku podle § 56a porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo stavovským předpisem.

Tři linie regulace

To, že na advokáta dopadá advokátní právo, ale není všechno. Při výkonu funkce insolvenčního správce v konkrétních řízeních podléhá dohledové činnosti insolvenčního soudu. Když poruší svou povinnost, soud mu může uložit pořádkovou pokutu, nebo ho může zprostit funkce v konkrétní věci. Insolvenční správce také spadá pod dohled Ministerstva spravedlnosti, které jej může postihnout v přestupkovém řízení a v případě nejzávažnějších pochybení jej také může úplně zbavit povolení k výkonu funkce insolvenčního správce.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Při výkonu funkce insolvenčního správce dopadá na advokáta trojí regulace

Když si to shrneme, tak advokát jako insolvenční správce spadá pod Českou advokátní komoru. Pak na něj dohlíží jako pán insolvenčního řízení v konkrétních věcech insolvenční soud. A konečně Ministerstvo spravedlnosti kontroluje činnost insolvenčních správců průběžně. Protože jim uděluje povolení k výkonu této činnosti, může jim je také odejmout.

Publikované díly:

9. Advokát jako dlužník

8. Advokát jako věřitel

7. Návrh na povolení oddlužení

6. Odměna advokáta

5. Zastupování insolvenčního správce

4. Péče řádného hospodáře

3. Incidenční spory

2. Advokát jako právní zástupce

1. Čtyři role advokáta

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...