Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Veřejné zakázky v nouzovém stavu z pohledu dodavatele

Současná pandemie koronaviru, vyhlášený nouzový stav a v této souvislosti přijatá vládní opatření budou mít řadu praktických i právních dopadů do dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nejčastěji diskutovanými tak jsou otázky možnosti změny smluvních podmínek z důvodu zvýšení nákladů, prodloužení doby plnění, aniž by byly aplikovány sjednané sankce, případně zda a za jakých podmínek lze plnění přerušit či dokonce pozastavit.

Jiný rozměr pak tyto otázky nabývají v případě smluv na plnění veřejných zakázek, protože zadavatelé ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) jsou mimo jiné vázáni i poměrně striktními pravidly ZZVZ, která do značné míry modifikují i smluvní volnost stran. Je třeba si však včas uvědomit, že to budou zejména dodavatelé, na které dopadnou negativní důsledky případné nemožnosti modifikace smluvního vztahu, právě s odkazem na pravidla vyplývající ze ZZVZ.

I přes to, že jsou smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouvami soukromoprávními, postup jejich uzavírání, tj. předkontraktační a kontraktační proces, je detailním způsobem upraven v podobě postupu v zadávacím řízení.

ZZVZ přitom důsledně reguluje i jejich změny tak, aby v jejich důsledku nedošlo k rozporu s původním cí­lem a účelem zadávacího řízení, tj. uzavřít na základě soutěže smlouvu zajišťující zadavateli plnění za hospodářsky co nejvýhodnějších podmínek. Z tohoto důvodu je nutno i na instituty občanského práva, jako je podstatná změna okolností, vyšší moc či následná nemožnost pl­nění, nahlížet v kontextu § 222 ZZVZ.

Toto ustanovení zadavateli zapovídá podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlou­vy uzavřené s vybraným dodavatelem. Podstatnou změnou bude například téměř vždy zvýšení ceny za poskytované plnění, protože mění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v pů­vodním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Obdobné to bude i u posouvání termínů plnění, jejichž dodržení je zajištěno smluvními pokutami.

Na druhou stranu i z tohoto zákazu existují výjimky v podobě nepodstatných, a tedy povolených změn smlouvy. Pokud je realizace veřejné zakázky přímo ovlivněna nouzovým stavem, přichází v úvahu aplikace § 222 odst. 6 ZZVZ, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Naplnění těchto podmínek však bude závislé na konkrétním znění dané smlouvy, okolnostech předmětného plnění, dopadu nových nepředvídatelných okolností na realizaci veřejné zakázky a v neposlední řadě bude hrát svou roli i schopnost naplnění uvedených podmínek zdokumentovat. Z tohoto důvodu je proto na místě dodavatelům, i s ohledem na péči řádného hospodáře, doporučit co nejdříve zahájit jednání o možnostech modifikace smluvních povinností.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

JUDr. Jaromír Císař, společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Mgr. Marcela Káňová, partnerka a vedoucí advokátka CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...