Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Veřejné zakázky v nouzovém stavu z pohledu dodavatele

Současná pandemie koronaviru, vyhlášený nouzový stav a v této souvislosti přijatá vládní opatření budou mít řadu praktických i právních dopadů do dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nejčastěji diskutovanými tak jsou otázky možnosti změny smluvních podmínek z důvodu zvýšení nákladů, prodloužení doby plnění, aniž by byly aplikovány sjednané sankce, případně zda a za jakých podmínek lze plnění přerušit či dokonce pozastavit.

Jiný rozměr pak tyto otázky nabývají v případě smluv na plnění veřejných zakázek, protože zadavatelé ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) jsou mimo jiné vázáni i poměrně striktními pravidly ZZVZ, která do značné míry modifikují i smluvní volnost stran. Je třeba si však včas uvědomit, že to budou zejména dodavatelé, na které dopadnou negativní důsledky případné nemožnosti modifikace smluvního vztahu, právě s odkazem na pravidla vyplývající ze ZZVZ.

I přes to, že jsou smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouvami soukromoprávními, postup jejich uzavírání, tj. předkontraktační a kontraktační proces, je detailním způsobem upraven v podobě postupu v zadávacím řízení.

ZZVZ přitom důsledně reguluje i jejich změny tak, aby v jejich důsledku nedošlo k rozporu s původním cí­lem a účelem zadávacího řízení, tj. uzavřít na základě soutěže smlouvu zajišťující zadavateli plnění za hospodářsky co nejvýhodnějších podmínek. Z tohoto důvodu je nutno i na instituty občanského práva, jako je podstatná změna okolností, vyšší moc či následná nemožnost pl­nění, nahlížet v kontextu § 222 ZZVZ.

Toto ustanovení zadavateli zapovídá podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlou­vy uzavřené s vybraným dodavatelem. Podstatnou změnou bude například téměř vždy zvýšení ceny za poskytované plnění, protože mění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v pů­vodním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Obdobné to bude i u posouvání termínů plnění, jejichž dodržení je zajištěno smluvními pokutami.

Na druhou stranu i z tohoto zákazu existují výjimky v podobě nepodstatných, a tedy povolených změn smlouvy. Pokud je realizace veřejné zakázky přímo ovlivněna nouzovým stavem, přichází v úvahu aplikace § 222 odst. 6 ZZVZ, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Naplnění těchto podmínek však bude závislé na konkrétním znění dané smlouvy, okolnostech předmětného plnění, dopadu nových nepředvídatelných okolností na realizaci veřejné zakázky a v neposlední řadě bude hrát svou roli i schopnost naplnění uvedených podmínek zdokumentovat. Z tohoto důvodu je proto na místě dodavatelům, i s ohledem na péči řádného hospodáře, doporučit co nejdříve zahájit jednání o možnostech modifikace smluvních povinností.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

JUDr. Jaromír Císař, společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Mgr. Marcela Káňová, partnerka a vedoucí advokátka CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...