Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Novela zákoníku práce aneb čekají nás revoluční změny?

Po skončení připomínkového řízení je aktuálně předmětem projednávání vlády návrh důležité novely zákoníku práce, která má být přijata a nabýt účinnosti nejspíše v druhé polovině roku 2023.

Výjimku tvoří ustanovení zavádějící s plánovanou účinností od 1. ledna 2024 nárok na dovolenou pro „dohodáře“, tj. osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Tato novela se i v dalších aspektech významně dotkne podmínek zaměstnávání dohodářů. Novela má podpořit flexibilní formy zaměstnávání, ale přináší i další administrativní zátěž pro zaměstnavatele.

Práce na dálku

Určité skupině tzv. pečující osob by měla novela ulehčit přístup k výkonu práce na dálku, tedy z jakéhokoliv jiného místa mimo pracoviště zaměstnavatele. Bude se jednat nejspíše o zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 9 let nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, a těhotné zaměstnankyně.

Výkon práce na dálku bude obecně možný jen na základě písemné dohody se zaměstnancem.

Tito zaměstnanci budou moci požádat o home-office. Podle aktuálního návrhu novely zaměstnavatel nebude povinen takové žádosti vyhovět, i když mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody či povaha práce. Bude pouze povinen své zamítavé stanovisko písemně odůvodnit.

Výkon práce na dálku bude obecně možný jen na základě písemné dohody se zaměstnancem. Zaměstnavatel bude moci home-office nařídit pouze na základě příslušného opatření orgánu veřejné moci (např. z důvodu ohrožení zdraví či bezpečnosti zaměstnanců).

Náklady spojené s výkonem práce na dálku

Zákoník práce bude nově upravovat povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnancům v pracovním poměru (nikoli však dohodářům) vzniklé náklady spojené s výkonem práce na dálku.

Určitou skupinu těchto nákladů jako náklady na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávky tepla, vody atd. bude možné hradit ve stanovené paušální výši, ostatní náklady pak ve výši prokázané zaměstnancem. Tato náhrada nákladů nesmí být zahrnuta ve mzdě.

Podmínky výkonu práce

Novela se dále významně dotkne podmínek výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ).

Nově budou mít dohodáři právo ve stejném rozsahu jako zaměstnanci v pracovním poměru na příplatky za práci ve svátek, za noční práci či práci v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a bude jim vznikat rovněž právo na dovolenou.

Navíc budou moci za určitých podmínek písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, bude však na zaměstnavateli, zda takové žádosti vyhoví. Nově budou zaměstnavatelé povinni také dohodářům dopředu rozvrhovat pracovní dobu, a to nejpozději 3 dny před začátkem směny, nebude-li dohodnuto jinak.

Informační povinnost

Významně se rozšiřuje rovněž písemná informační povinnost zaměstnavatelů ohledně údajů o obsahu pracovního poměru, které neobsahuje vlastní pracovní smlouva.

Tyto informace musí zaměstnanec obdržet do sedmi dnů od vzniku pracovněprávního vztahu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Ze všech změn můžeme vypíchnout například to, že nově bude zaměstnavatel povinen informovat např. o podmínkách zkušební doby, o poskytovaném odborném rozvoji pracovníka, o pracovní době, přesčasových hodinách a přestávkách v práci, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku či nepřetržitého odpočinku v týdnu.

V podobném rozsahu bude nově zaměstnavatel povinen písemně informovat též dohodáře. Tyto informace musí zaměstnanec obdržet do sedmi dnů od vzniku pracovněprávního vztahu.

Doručování

Podle novely by se měla úprava doručování podle zákoníku práce uplatňovat na užší okruh dokumentů, než je tomu doposud (např. na mzdový a platový výměr a dokumenty, kterými dochází k jednostrannému skončení pracovněprávního vztahu). Mělo by dojít k zjednodušení podmínek stanoveného postupu při doručování, přičemž budou definovány nové podmínky pro doručování dokumentů na e-mailovou adresu zaměstnance.

Navíc pracovní smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či jejich změny, a dohody o ukončení pracovněprávního vztahu bude možné nově uzavírat rovněž elektronicky.

Závěr

Závěrem je třeba upozornit na to, že jsme se dotkli jen hlavních připravovaných změn a že novela může v průběhu legislativního procesu projít ještě mnohými změnami. I zde však platí, že štěstí přeje připraveným.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...